Svet galerije OŠ Prule

Svet zavoda Osnovne šole Prule je na seji dne 18. 6. 2014 sprejel naslednji

 

 

SKLEP O USTANOVITVI SVETA GALERIJE

OSNOVNE ŠOLE PRULE

 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

S tem sklepom se določi način delovanja Sveta galerije in program galerije.

 

II. NAMEN IN DEJAVNOST SVETA GALERIJE

Galerija je namenjena pedagoškemu in ustvarjalnemu delu učiteljev in učencev.

Namen galerije je:

–        razstavljanje izdelkov učencev Osnovne šole Prule,

–        razstavljanje izdelkov učencev iz drugih osnovnih šol,

–        razstavljanje izdelkov skupin učencev,

–        razstavljanje izdelkov z likovnih natečajev, ki jih organizira šola in na katerih sodeluje šola,

–        razstavljanje del priznanih slovenskih likovnih ustvarjalcev z različnih področij (kiparstvo, slikarstvo, grafika, fotografija, vizualne komunikacije in oblikovanje).

 

Zainteresirani razstavljavci (šole in posamezni umetniki) na Svet galerije naslovijo svojo pisno vlogo z utemeljitvijo za razstavljanje.

 

III. PRISTOJNOSTI SVETA GALERIJE

 

Svet galerije ima pet članov. Člani sveta so predstavniki šole in zunanjih inštitucij.

Svet galerije sestavljajo:

–        dva predstavnika strokovnih delavcev šole, ki ju imenuje učiteljski zbor,

–        en predstavnik staršev, ki ga imenuje Svet staršev OŠ Prule,

–        dva predstavnika zunanje strokovne javnosti na predlog ravnatelja.

Člani izmed sebe izvolijo predsednika Sveta galerije in namestnika predsednika.

 

Mandat članov Sveta galerije je štiri leta. Člani Sveta galerije so lahko ponovno imenovani.

Svet galerije:

–        v soglasju s Svetom zavoda OŠ Prule sprejme letni program dela,

–        sprejme poročilo o realizaciji letnega programa,

–        določa merila za izbor razstavljavcev,

–        oblikuje in posreduje ponudbe za sodelovanje, sponzorstvo in donatorstvo fizičnim in pravnim osebam,

–        skrbi za promocijo galerije,

–        odloča o nakupu opreme (pripomočkov in materiala) za potrebe galerije,

–        odloča o pritožbah.

Za svoje delo lahko Svet galerije sprejme poslovnik.

Svet galerije se konstituira na prvi seji, ki jo do izvolitve predsednika skliče in vodi ravnatelj.

 

Svet galerije odloča na sejah z večino vseh članov. Svet galerije o predlogih sklepov glasuje praviloma javno, izjemoma pa tudi tajno. O tem odloča večina vseh članov Sveta galerije. O sejah Svet galerije vodi zapisnike.

Predsednik Sveta galerije je sopodpisnik pogodb, ravnatelj šole pa je v skladu s sklepi Sveta galerije pooblaščen, da v imenu in za račun Sveta galerije sklepa vse pogodbe ter opravlja druge pravne posle.

 

Za zakonitost delovanja Sveta galerije je odgovoren ravnatelj.

Administrativno-tehnična in računovodska opravila za Svet galerije opravlja šola.

 

IV. OBVEŠČANJE O DELOVANJU SVETA GALERIJE

 

Svet galerije o svojem delu obvešča svet staršev, ravnatelja, svet šole in javnost. Najmanj enkrat letno o svojem delu obvesti vse starše preko spletne strani šole.

 

V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

 

Sklep o ustanovitvi Sveta galerije prične veljati, ko ga sprejme Svet zavoda OŠ Prule.

Št.: 1550/14

Na seji Sveta zavoda OŠ Prule, 18. junija 2014.

 

Predsednik Sveta zavoda OŠ Prule

Patrik Ipavec

 

 

(Skupno 548 obiskov, današnjih obiskov 1)