3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja