Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti

Na podlagi 51. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 12/96, 81/06, 102/07, 107/10, 87/11, 40/2012 – ZUJF, 63/2013, 46/16-ZOFVI-L) izdaja ravnateljica OŠ Prule, Prule 13, Ljubljana, Maja Mehle, dne 16. 8. 2019 naslednja

 

PRAVILA o prilagajanju šolskih obveznosti Osnovne šole Prule Ljubljana

 

S temi pravili  šola podrobneje uredi postopek za pridobitev statusa in prilagajanje šolskih obveznosti učencem s statusom.  

 

 1. SPLOŠNA DOLOČBA

 

 1. člen

Ta pravila urejajo prilagajanje šolskih obveznosti učencem osnovne šole:

 • ki so perspektivni športniki,
 • ki so vrhunski športniki,
 • ki se vzporedno izobražujejo v glasbenih, baletnih in drugih šolah, ki izvajajo javno veljavne programe in so perspektivni mladi umetniki,
 • ki se vzporedno izobražujejo v glasbenih, baletnih in drugih šolah, ki izvajajo javno veljavne programe in so vrhunski mladi umetniki.

 

 1. PRIDOBITEV STATUSA
 1. člen

V skladu z Zakonom o osnovni šoli lahko učenec pridobi:

 • status učenca perspektivnega športnika, če je registriran pri nacionalni panožni športni zvezi in tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez;
 • status učenca vrhunskega športnika, če doseže vrhunski dosežek mednarodne vrednosti;
 • status učenca perspektivnega mladega umetnika, če se udeležuje državnih tekmovanj s področja umetnosti;
 • status učenca vrhunskega mladega umetnika, če dosega najvišja mesta oziroma nagrade na državnih tekmovanjih s področja umetnosti.

III. POGOJI ZA PRIDOBITEV STATUSA

 

 1. člen

Predlagatelj mora za podelitev statusa perspektivnega športnika predložiti:

 • potrdilo o registraciji učenca pri nacionalni panožni zvezi
 • urnik tedenske obremenitve v tekočem šolskem letu in
 • letni načrt tekmovanj
 • soglasje staršev o zbiranju in hrambi dokumentacije v zvezi s statusom.

Predlagatelj mora za podelitev statusa vrhunskega športnika predložiti:

 • potrdila o doseženem vrhunskem dosežku mednarodne vrednosti iz preteklega šolskega leta
 • urnik tedenske obremenitve v tekočem šolskem letu in
 • letni načrt tekmovanj
 • soglasje staršev o zbiranju in hrambi dokumentacije v zvezi s statusom.

Predlagatelj mora za podelitev statusa perspektivnega mladega umetnika predložiti:

 • potrdilo o vpisu v drugo šolo z javnoveljavnim programom
 • urnik in potrdilo o tedenski obremenitvi v drugi šoli v tekočem šolskem letu
 • potrdila iz preteklega šolskega leta o udeležbi učenca na državnih tekmovanjih s področja umetnosti
 • načrt tekmovanj s področja umetnosti na državni ravni za tekoče šolsko leto
 • soglasje staršev o zbiranju in hrambi dokumentacije v zvezi s statusom.

Predlagatelj mora za podelitev statusa vrhunskega mladega umetnika predložiti:

 • potrdilo o vpisu v drugo šolo z javnoveljavnim programom
 • urnik in potrdilo o tedenski obremenitvi v drugi šoli v tekočem šolskem letu
 • potrdila iz preteklega šolskega leta o doseženih mestih (1., 2. ali 3. mesto na državnih tekmovanjih s področja umetnosti za preteklo šolsko leto) oziroma prejetih nagradah na državnih in/ali mednarodnih tekmovanjih s področja umetnosti, listine o priznanjih oz. nagradah ipd. ali izpis iz uradne evidence na spletnih straneh pristojnih organov, inštitucij in
 • načrt tekmovanj s področja umetnosti na državni ravni za tekoče šolsko leto
 • soglasje staršev o zbiranju in hrambi dokumentacije v zvezi s statusom.

 

 1. PREDLOG ZA PRIDOBITEV STATUSA IN TRAJANJE

 

 1. člen

Pisni predlog za dodelitev statusa skupaj s prilogami vložijo učenčevi starši ali zakoniti zastopniki (v nadaljevanju: starši) v tajništvu šole. Status se praviloma dodeli v zakonitem roku do 30 dni od vložitve popolnega predloga. Odločba se vroči staršu, ki je predlog podal.

 

 1. člen

Če pridobitvi oziroma podaljšanju statusa učenca oziroma eden od staršev izrecno pisno nasprotuje, statusa ni mogoče dodeliti, dokler se starša o tem ne sporazumeta.

 

 1. člen

Status se učencu dodeli za tekoče šolsko leto, iz utemeljenih razlogov pa lahko le za določen čas v šolskem letu.

 

 1. POSTOPEK DODELITVE STATUSA
 1. člen

Postopek dodelitve statusa vodi komisija za dodelitev statusov (v nadaljevanju: komisija).

Komisijo v sestavi

 1. učitelj športa
 2. učitelj glasbene umetnosti
 3. razrednik

določi ravnatelj za tekoče šolsko leto, jo skliče in praviloma prisostvuje vsem sestankom  komisije.

V primeru, da v komisiji vloga razrednika sovpada z vlogo učitelja športa ali umetnosti, razrednika nadomesti nadomestni razrednik.

Komisija preuči pisne predloge za dodelitev statusa. Po potrebi ugotavlja resničnost dokazil ali zbere dodatna mnenja. Če predlog ni popoln ali razumljiv, predlagatelja pozove k dopolnitvi predloga. Če predlagatelj predloga ne dopolni v roku 8 dni, se predlog s sklepom zavrže kot nepopoln.

Komisija nato oddelčnemu učiteljskemu zboru in ravnatelju predlaga dodelitev statusa učencem, ki izpolnjujejo pogoje iz 2. člena teh pravil.

O dodelitvi statusa za tekoče šolsko leto odloči ravnatelj, ki si predhodno pridobi mnenje razrednika za 1. vzgojno-izobraževalno obdobje ter razrednika in oddelčnega učiteljskega zbora za učence 2. in 3. vzgojno-izobraževalnega obdobja.

 

 1. člen

 

Na koncu postopka ravnatelj izda odločbo o dodelitvi oziroma nedodelitvi statusa v skladu z določbami Zakona o splošnem upravnem postopku ter Dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti.

Starši imajo v skladu z zakonom možnost vložiti pritožbo zoper prvostopenjsko odločbo, o kateri odloča pritožbena komisija na šoli v skladu z ZOsn.

 

 1. člen

Odločba o dodelitvi statusa začne veljati, ko postane dokončna in ko je podpisan Dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti s strani ravnatelja, učenčevih  staršev in učenca.

 1. PRILAGAJANJE OBVEZNOSTI

 

 1. člen

 

Učencu s statusom iz 2. člena teh pravil se prilagajajo šolske obveznosti.

Na podlagi učenčeve obremenitve komisija določi pravice in obveznosti oziroma prilagoditve šolskih obveznosti učencu.

Prilagajanje šolskih obveznosti se uredi s pisnim Dogovorom o prilagajanju šolskih obveznosti med šolo, učencem in starši (v nadaljevanju: Dogovor).  Prilagodi se:

 • Obiskovanje pouka

Učencu zaradi povečanih obremenitev (izredni treningi, priprave, tekmovanja, nastopi) ob predhodni pisni najavi staršev (najmanj 5 delovnih dni pred aktivnostjo) razrednik odobri izostanke od vzgojno-izobraževalnih dejavnosti do 3 dni. V primeru daljših odsotnosti izostanke odobri ravnatelj.

 • Roki ocenjevanja ter drugih obveznosti

Učenec s statusom mora izpolnjevati vse obveznosti kot ostali učenci, ima pa lahko naslednje prilagoditve:

 • Učenec se v primeru večjega števila treningov, vadb, nastopov oz. tekmovanj s posameznim učiteljem predhodno dogovori za čas ustnega ocenjevanja znanja.
 • Učenec opravi pisno ocenjevanje na napovedane roke za vse učence. Izjemoma, če tega ne dopuščajo predhodno napovedane dodatne obremenitve oz. opravičena odsotnost od pouka, se lahko predhodno z učiteljem dogovori za drug termin pisnega ocenjevanja znanja (pri rednem pouku ali izven njega).
 • Učenec ima možnost za dodatno posvetovanje z učiteljem praviloma v času govorilnih ur za učence oz. v času rednega delovnega časa učitelja.
 • Ob povečani intenzivnosti vadbe (več treningov, priprav, nastopov, tekmovanj ipd.) se učencu lahko za določeno obdobje prilagodi obseg šolskih obveznosti (npr. domače naloge) pri posameznem učnem predmetu.

Prilagoditve šolskih obveznosti za učenca s statusom določi komisija. Dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti med šolo, učencem in starši napiše razrednik, ki je obenem član komisije.

 

VII. OBVEZNOSTI UČENCA IN DRUGIH UDELEŽENCEV ZA URESNIČEVANJE PRAVIC

 1. člen

Učenec s statusom mora izpolnjevati vse obveznosti kot ostali učenci, opredeljene v ZOŠ, Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja ter Pravilih šolskega reda OŠ Prule. Dodatne obveznosti podpisnikov odločbe o dodelitvi statusa in Dogovora so:

Obveznosti učenca:

 ravnati se mora po pisnem individualnem Dogovoru o prilagajanju šolskih obveznosti,

 • dogovarja se z učitelji za ustno in pisno ocenjevanje znanja v skladu s pisnim individualnim Dogovorom,
 • na začetku ocenjevalnega obdobja v roku 14 dni po podpisu Dogovora oz. ko ima učenec povečano intenzivnost vadbe (več treningov, priprav, nastopov, tekmovanj ipd.), učenec učiteljem posameznega predmeta predlaga datume ustnega ocenjevanja znanja,
 • V primeru odsotnosti na dogovorjeni dan ocenjevanja učenec pridobi oceno takoj naslednjo uro, ko pride spet k pouku,
 • na začetku ure opozori učitelja na napovedano ustno ocenjevanje,
 • vse predvidljive izostanke od pouka mora vnaprej napovedati, tako da prinese pisno obvestilo staršev razredniku,
 • če ima v času napovedanega pisnega ocenjevanja tekmo ali nastop, se z učiteljem predhodno dogovori za nov datum ocenjevanja,
 • sprotno se mora pozanimati o učni snovi, pri kateri je manjkal,
 • pred predvidenimi izostanki se pozanima pri učiteljih o učnih vsebinah, ki se bodo med njegovo odsotnostjo pri pouku obravnavale,
 • redno mora obveščati starše o svojem uspehu v šoli,
 • če v primeru slabšega znanja pri določenem predmetu učitelj učencu predlaga obiskovanje dopolnilnega pouka, se ga mora učenec, če je prisoten v šoli, redno udeleževati,
 • sporočiti mora vse spremembe v zvezi s statusom (prekinitev

treniranja/šolanja/umetniškega udejstvovanja/poškodba ipd.)

 • zastopa šolo na tekmovanjih in prireditvah.

Obveznosti staršev:

 redno spremljajo otrokov učni uspeh in vedenje v šoli,

 • redno obiskujejo govorilne ure in sodelujejo s šolo,
 • redno in pravočasno napovedujejo odsotnosti (pred načrtovanim izostankom morajo pridobiti odobritev razrednika oz. ravnatelja, če ni predhodno opredeljena v individualnem Dogovoru in
 • opravičujejo izostanke v skladu z ZOŠ.

Obveznosti učiteljev:

 potrdijo učenčeve predlagane datume ustnega ocenjevanja znanja ali skupaj z učencem poiščejo ustreznejše datume v primeru povečanih obveznosti,

 • v primeru slabšega znanja učenca vključijo v dopolnilni pouk,
 • v primeru napovedane daljše odsotnosti učenca učitelji učencu na njegovo prošnjo opredelijo učno snov v učbeniku, ki jo bodo v času njegove odsotnosti obravnavali,
 • v primeru tekmovanj/nastopov v času pisnega ocenjevanja znanja se dogovorijo z učencem za nov termin ocenjevanja znanja,
 • omogočijo dodatno posvetovanje.

Obveznosti razrednika:

 v šolsko dokumentacijo označi učenca s statusom (SŠ oz. SK),

 • redno spremlja delo in vedenje učenca,
 • obvesti ravnatelja in starše o vseh kršitvah dogovorov v zvezi s statusom,
 • ravnatelju pisno posreduje mnenje in obrazložitev v zvezi z mirovanjem, prenehanjem ali odvzemom statusa,
 • v primeru odvzema statusa razrednik v opombah zapiše datum odvzema oz. ob začasnem odvzemu ali mirovanju zapiše čas, ko status ne velja, in o tem obvesti oddelčni učiteljski zbor,
 • spremlja izpolnjevanje pisnega Dogovora o prilagajanju šolskih obveznosti in opozarja podpisnike na obveznosti iz dogovora,
 • ob povečani intenzivnosti vadbe v določenem obdobju pomaga učencu in oblikuje začasni dogovor o prilagoditvah obsega domačih nalog in drugih obveznosti in o tem obvesti starše, oddelčni učiteljski zbor in ravnatelja,
 • učencu organizira učno pomoč drugega učenca prostovoljca.

Obveznosti ravnatelja:

 V zvezi s statusom učenca ter prilagoditvami šolskih obveznosti pravočasno in celovito izvaja pooblastila v skladu s predpisi in temi pravili.

VII. PRENEHANJE IN MIROVANJE STATUSA

 

 1. člen

Prenehanje statusa

Učencu lahko status iz 2. člena teh pravil preneha:

 • na zahtevo oziroma željo učenca ali njegovih staršev,
 • če ne izpolnjuje obveznosti iz 2. člena tega pravilnika,
 • če poteče čas, za katerega mu je bil dodeljen,
 • ko mu poteče status učenca šole oz. se preneha šolati na OŠ Prule,
 • če se preneha ukvarjati z dejavnostjo, zaradi katere mu je bil dodeljen,
 • če se mu status odvzame.

O prenehanju statusa odloči ravnatelj.

 

 1. člen

Odvzem statusa

Če učenec po svoji krivdi ne izpolnjuje obveznosti iz Dogovora oz. ne opravlja svojih dolžnosti, določenimi z zakonom ter drugimi predpisi in akti šole, mu šola na predlog razrednika ali učiteljskega zbora lahko začasno ali trajno odvzame status.

Ravnatelj skliče komisijo, ki preuči predlog ter pripravi pisno mnenje. O odvzemu statusa odloči ravnatelj.

 1. člen

Mirovanje statusa

Učencu lahko zaradi bolezni, poškodbe ali drugih utemeljenih razlogov status miruje, dokler obstajajo razlogi, na podlagi katerih je bilo odločeno o mirovanju.

Utemeljen predlog za mirovanje statusa lahko podajo razrednik, strokovni delavec ali starši učenca. Med mirovanjem statusa učenec ne more uveljavljati pravic, ki so mu bile z njim dodeljene.

O mirovanju statusa odloči ravnatelj po prejemu pisnega predloga komisije.

VIII. VARSTVO PRAVIC

 1. člen

Starši lahko zoper odločbo ravnatelja o zavrnitvi, prenehanju, odvzemu ali mirovanja statusa vložijo pritožbo. Pritožbo vložijo neposredno v tajništvu šole ali jo pošljejo s priporočeno pošiljko na naslov šole. Za podajo pritožbe in vročanje veljajo pravila ZUP.

O pritožbi zoper odločitev ravnatelja glede statusa po teh pravilih oziroma glede neupoštevanja dogovorjenih pravic in obveznosti odloča pritožbena komisija z odločbo ter po pravilih ZUP.

Odločitev pritožbene komisije je dokončna.

 1. člen

Dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti je enako obvezujoč za vse, na katere se nanaša oziroma so ga podpisali.

 1. HRAMBA DOKUMENTACIJE

 

 1. člen

Dokumentacijo v zvezi s postopki za dodelitev, prenehanjem ali mirovanjem statusa učencev vodi in hrani ravnatelj.

Razrednik in učitelji, ki poučujejo učenca s statusom, prejmejo kopijo Dogovora.

Za vodenje evidence in dokumentacije ter hrambo se smiselno uporabljajo pravila, določena v Pravilniku o zbiranju in varstvu osebnih podatkov za področje osnovnošolskega izobraževanja, in Pravilniku o dokumentaciji v osnovni šoli.

Obvestila staršev in klubov, društev, nacionalnih panožnih zvez oz. šol, na katerih se učenci vzporedno izobražujejo, o izrednih pripravah, treningih, nastopih ipd. ter opravičila staršev hrani razrednik.

 1. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

 1. člen

Z dnem uveljavitve teh pravil prenehajo veljati Pravila o prilagajanju šolskih obveznostih z dne 27. 9. 2013.

 

Ta pravila začnejo veljati s 1. 9. 2019.

 

Ravnateljica: Maja Mehle

 

Ljubljana, 16. 8. 2019

 

 

 

(Skupno 1.102 obiskov, današnjih obiskov 1)