Pravila šolske prehrane

Na osnovi določil 6. člena in 28. člena Zakona o šolski prehrani (Ur.l. RS št. 3/2013, z dne 11.1. 2013, v nadaljnjem besedilu: zakon) je Svet zavoda Osnovne šole Prule na 2. redni seji dne 20. 2. 2013 in na 3. redni seji dne 10. 6. 2013 obravnaval in sprejel ter dopolnil na 10. redni seji dne 29. 9. 2015

P R A V I L A
ŠOLSKE PREHRANE

Osnovne šole Prule

 

(V besedilu dokumenta uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.)

 

I. UVODNA DOLOČILA

 1. točka

Šola s pravili šolske prehrane opredeli:

 • postopke za evidentiranje in nadzor nad koriščenjem obrokov,
 • čas in način odjave posameznega obroka,
 • ravnanje z neprevzetimi obroki in
 • načine seznanitve učencev in staršev.

 

II. ORGANIZACIJA ŠOLSKE PREHRANE

Šolska prehrana

2. točka

Šola organizira:

 • malico za vse učence,
 • kot dodatno ponudbo zajtrk, kosilo in popoldansko malico.

V okviru svojih možnosti šola lahko ponudi dietno prehrano.

Dietno prehrano lahko uveljavljajo starši učencev na podlagi potrdila lečečega zdravnika ali zdravnika specialista. Za vsako šolsko leto morajo starši predložiti novo zdravniško potrdilo.

 

3. točka

Šola organizira prehrano za učence v dneh, ko potekajo pouk in druge organizirane dejavnosti šole.

Šola pripravlja hrano v skladu s Smernicami zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, ki jih je izdalo Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije.

 

III. OBVEŠČANJE UČENCEV IN STARŠEV

Šola seznanja starše in učence z organizacijo šolske prehrane na način, ki jim zagotavlja razumljivost, pravočasnost ter dostopnost do informacij.

 

Vsebina obveščanja

4. točka

Šola seznani učence in starše do začetka šolskega leta:

 • z organizacijo šolske prehrane,
 • s pravili šolske prehrane,
 • z dolžnostmi učencev in staršev po prijavi na šolsko prehrano,
 • s subvencioniranjem malice oziroma kosila ter
 • z načinom in postopki uveljavljanja subvencij.

Šola mora obvezno obvestiti starše o vsakokratni spremembi cen:

 • subvencionirane malice, ki jo določi minister pristojen za šolstvo (v nadaljnjem besedilu: minister),
 • zajtrka, kosila in popoldanske malice, ki jo določi Svet zavoda Osnovne šole Prule.

 

Način obveščanja

5. točka

Šola obvešča in seznani starše z vsebino zgornje točke:

 • preko spletne strani,
 • na roditeljskih sestankih in
 • s pisnimi obvestili.

Razredniki seznanijo učence šole s pravili šolske prehrane na:

 • razrednih urah,
 • sestankih šolske skupnosti,
 • z obvestili in jedilniki preko oglasne deske in spletne strani šole.

 

IV. ČAS IN NAČIN ODJAVE POSAMEZNEGA OBROKA

Pogodba o zagotavljanju šolske prehrane

5. točka

Po prijavi na šolsko prehrano, v kateri starši navedejo vse zahtevane podatke, s šolo sklenejo pogodbo o zagotavljanju šolske prehrane, v kateri so določene:

 • redne cene posameznih obrokov,
 • način in rok plačevanja šolske prehrane,
 • ukrepi zaradi neplačevanja šolske prehrane in
 • ostale medsebojne pravice in obveznosti.

Dnevna prijava oz. naročanje na posamezen obrok ni možen.

Šola si pridržuje pravico začasno, največ do enega tedna, in večkrat v šolskem letu, ukiniti šolsko prehrano učencu/ki, ki se do hrane vede nekulturno ali onemogoča kulturno in mirno prehranjevanje ostalim učencem, po predhodnem obvestilu staršem učenca.

 

Preklic prijave in časovno daljša ali trajna odjava prehrane

7. točka

Prijavo na šolsko prehrano lahko starši kadarkoli prekličejo. Starši lahko za stalno odjavijo vse ali posamezne obroke šolske prehrane.

 

Izpolnjeno in podpisano pisno izjavo o prijavi ali odjavi lahko starši oddajo v tajništvu šole.

Preklic in odjava velja z naslednjim dnem po prejemu pisnega preklica oziroma odjave.

Obrazce za preklic in odjavo šolske prehrane dobijo starši v tajništvu šole ali na spletni strani šole.

 

Odjava in prijava posameznega dnevnega obroka med šolskim letom

8. točka

Starši lahko odjavijo ali na novo prijavijo posamezni obrok s pisnim obvestilom preko učenca ali osebno, lahko pa tudi po telefonu v računovodstvo šole in elektronsko preko spletne strani šole.

Posamezni obrok za odsotnega učenca so dolžni starši pravočasno odjaviti. Posamezni obrok je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi vsaj en delovni dan prej, in sicer do 8. ure.

Posamezni obrok za učenca, ki je odsoten od pouka zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih ter srečanjih, na katerih sodeluje v imenu šole, odjavi šola.

Učencu bo ponovno zagotovljen posamezni obrok, če bodo starši še isti dan pred začetkom pouka, do 8. ure, obvestili v računovodstvo šole, da bo učenec prisoten pri pouku, vendar ni nujno, da bo šola v tem primeru učencu lahko zagotovila enako vrsto malice.

 

Plačilo polne cene obroka

9. točka

V kolikor starši posameznega obroka ne odjavijo pravočasno, plačajo polno ceno obroka, vključno s subvencijo.

Odjavljeni obroki prehrane se obračunajo naslednji mesec.

 

V. RAVNANJE Z NEPREVZETIMI OBROKI

Neprevzeti obroki

10. točka

Obroke šolske prehrane, ki niso bili:

 • pravočasno odjavljeni ali
 • jih učenci v predvidenem času niso prevzeli,

šola brezplačno odstopi:

 • drugim učencem ali
 • humanitarnim organizacijam, vpisanim v razvid humanitarnih organizacij.

 

VI. POSTOPKI EVIDENTIRANJA IN NADZOR NAD KORIŠČENJEM
OBROKOV ŠOLSKE PREHRANE

 

Dostop in posredovaje podatkov

11. točka

Šola dnevno vodi evidenco o izdanih obrokih učencem.

Do osebnih podatkov iz evidenc šole o šolski prehrani lahko dostopajo le s strani ravnatelja pooblaščeni delavci šole, ki opravljajo dela in naloge na področju šolske prehrane.
Šola posreduje podatke o prehrani v centralno evidenco po Zakonu o šolski prehrani.

 

Varstvo podatkov

12. točka

Podatki iz evidenc se:

 • zbirajo, obdelujejo, shranjujejo za potrebe izvrševanja Zakona o šolski prehrani in
 • varujejo v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

Šola obdeluje podatke iz svoje evidence in centralne evidence za namen:

 • izvajanja Zakona o šolski prehrani in
 • zaračunavanja plačila za šolsko prehrano staršem.

Pri izdelavi statističnih analiz se smejo podatki uporabljati tako, da identiteta učencev in staršev ni razvidna.

 

Hranjenje podatkov

13. točka

Podatki v evidenci se hranijo 5 let od zaključka vsakega šolskega leta, v katerem je učenec upravičen do šolske prehrane.

 

Nadzor in evidentiranje šolskih kosil

14. točka

Nadzor se za vsakega učenca izvaja z elektronsko kartico, v kateri je zabeleženo njegovo ime in s katero se ob pristopu k razdelilni liniji sproti beleži vsakodnevno prejemanje kosila.

 

Elektronska kartica učencu ob pravilni uporabi omogoča dostop k razdelilni linij, kjer dobi kosilo in mu hkrati onemogoča drugi dostop k razdelilni liniji.

 

Elektronska kartica je last šole in jo učenec dobi v uporabo na začetku šolskega leta za tekoče šolsko leto.

 

15.

Učenec, ki je naročen na kosilo, lahko dobi kosilo ob poravnanih finančnih obveznostih.

 

16.

Če učenec v posameznem dnevu ne uporabi elektronske kartice, ki mu omogoča dostop do kosila in ga predhodno starši od kosila niso odjavili skladno s temi pravili, se šteje, kot da je kosilo prejel.

 

17.

Če učenec nima elektronske kartice na dan, ko hoče dobiti kosilo, lahko v računovodstvu za ta dan dobi nadomestno elektronsko kartico. Učenec ima pravico do uporabe nadomestne kartice samo enkrat na mesec.

Vsako izgubo kartice ali njeno poškodovanje učence oziroma njegovi starši plačajo po realni ceni.

Učenec, ki nima elektronske kartice ali pa je njena vrednost pretekla, ureja vse zaplete v računovodstvu šole.

 

18.

Določila o izgubi ali neveljavnosti elektronske kartice za učence 1. in 2. razreda ne veljajo. V njihovem imenu zaplete rešuje učiteljica podaljšanega bivanja ali razredničarka.

 

Evidentiranje ostalih obrokov

19. točka

Za evidentiranje dnevnih obrokov šolske prehrane (prijave in odjave) zadolži in pooblasti posamezne delavce ravnatelj šole v sodelovanju z vodjem šolske prehrane.

 

20. točka

Delavka v računovodstvu:

 • skrbi za zbiranje prijav učencev na šolsko prehrano,
 • skrbi za evidenco prijavljenih učencev na posamezne obroke,
 • skrbi za zbiranje pogodb o naročanju šolske prehrane.

Vodi dnevno evidenco prijav in odjav na šolsko prehrano in vsak dan do 9. ure posreduje kuharici podatke o odjavah in prijavah posameznih obrokov, in sicer:

 • ime in priimek učenca ter razred, ki ga obiskuje,
 • dan odjave posameznega obroka in
 • dan ponovne prijave posameznega obroka.

Za pretekli mesec mora do 10. v mesecu zbrati naslednje podatke za nadaljnje procesiranje:

 • število prijavljenih učencev,
 • število prevzetih subvencioniranih obrokov,
 • število odjavljenih subvencioniranih obrokov,
 • število nepravočasno odjavljenih subvencioniranih obrokov za prvi dan odsotnosti zaradi bolezni oziroma izrednih okoliščin.

Kuharica mora dnevno posredovati podatke vodji šolske prehrane o:

 • številu in vrsti izdanih obrokov hrane in
 • številu in vrsti neprevzetih obrokov.

Svetovalna delavka na šoli vodi in skrbi za:

 • informiranje staršev in učencev o šolski prehrani,
 • vročanje obvestil in prijav staršem,
 • predlaganje upravičenosti učencev do dodatne subvencije za malico zaradi izrednih razmer,
 • pridobitev soglasij centra za socialno delo za upravičenost učenca do dodatne subvencije za kosilo zaradi izrednih razmer,
 • dogovarjanje s humanitarnimi organizacijami o neprevzetih obrokih.

Nadzor nad živili

21. točka

Nadzor živil v vseh procesih priprave prehrane se izvaja po načelih HACCP sistema, ki zagotavlja pripravo varnih obrokov, uradni nadzor nad kvaliteto in količino prehrane.

 

VII. VELJAVNOST PRAVIL

22. točka

Ta pravila začnejo veljati in se uporabljati s 1. 10. 2015.

 

Številka: 3349/15

Ljubljana, 29. 9. 2015

Predsednik Sveta zavoda OŠ Prule:

Patrik Ipavec

(Skupno 908 obiskov, današnjih obiskov 2)