Svet zavoda OŠ Prule

Svet zavoda je najvišji organ upravljanja zavoda. Deluje v skladu z določili Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda.

 

Pristojnosti sveta zavoda:

 • imenuje in razrešuje ravnatelja vzgojno-izobraževalnega zavoda;
 • sprejema program razvoja zavoda;
 • sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi;
 • sprejema letno poročilo o samoevalvaciji šole;
 • odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov;
 • obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki;
 • odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca kot drugostopenjski organ;
 • o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja;
 • obravnava zadeve, ki mu jih predloži učiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev, skupnost učencev;
 • opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.

 

Svet zavoda šteje 11 članov: 5 predstavnikov šole, 3 predstavnike staršev in 3 predstavnike ustanovitelja.

Predstavniki šole:

 • Pina Hu,
 • Andreja Kovač*,
 • Špela Meglič,
 • Davorin Šket*,
 • Vida Zupančič*.

Predstavniki staršev:

 • Valerija Medic,
 • Zoran Radisavljević,
 • Urška Škraba.

Predstavniki ustanovitelja:

 • Irena Kokovnik,
 • Simona Remih,
 • Nejc Šelhaus.

Predsednica sveta zavoda je ga. Vida Zupančič*.

 

*Opomba: Podatki bodo ažurirani po nadomestnih volitvah v mesecu septembru 2021.