2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
2.1 Organigram in podatki o organizaciji organa
Kratek opis delovnega področja organa: Vzgoja in izobraževanje
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

Osnovna šola Prule

Prule 13

1000 Ljubljana

Organigram zavoda
2.2 Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij
Odgovorna oseba:

Maja Mehle, ravnateljica

tel.: 01-251-84-68

e-naslov: maja.mehle@guest.arnes.si 

2.3 Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov z delovnega področja organa
Notranji predpisi

Letni delovni načrt

Knjižnični red

Navodila o gibanju knjigovodskih listin na OŠ Prule

Poslovnik o delu Sveta zavoda OŠ Prule

Poslovnik o delu šolskega sklada OŠ Prule

Poslovnik pritožbene komisije

Pravila delovanja Sveta staršev OŠ Prule

Pravila izdaje, obdelave in obračunavanja potnih nalogov

Pravila o prilagajanju šolski obveznosti OŠ

Pravila šolske prehrane OŠ Prule

Pravilnik o popisu OŠ Prule

Pravilnik o računovodstvu OŠ Prule

Pravilnik o ravnanju z dokumentarnim in arhivskim gradivom Osnovna šola Prule

Pravilnik o rednem letnem popisu v OŠ Prule

Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest

Pravilnik o statusu športnika

Pravilnik o subvencioniranju šolske prehrane

Pravilnik o šoli v naravi

Sklep o blagajniškem maksimumu OŠ Prule

Sklep o ustanovitvi šolskega sklada OŠ Prule

Vzgojni načrt OŠ Prule

Predpisi lokalnih skupnosti Odlok o ustanovitvi
Državni predpisi

Zakoni in pravilniki:

Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja

Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v RS

Pravilnik o financiranju šole v naravi

Pravilnik o izvajanju diferenciacije pri pouku v osnovni šoli

Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli

Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive

Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole

Pravilnik o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli

Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli

Pravilnik o pripravništvu in o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja

Pravilnik o publikaciji v osnovni šoli

Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu osnovne šole

Pravilnik o spremembi Pravilnika o dokumentaciji v osnovni šoli

Pravilnik o subvencioniranju šolske prehrane učencev v osnovnih šolah

Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole

Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov

Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov

Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja

Zakon o delovnih razmerjih

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja

Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije

Zakon o javnem naročanju

Zakon o javnih uslužbencih

Zakon o knjižničarstvu

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

Zakon o osnovni šoli

Zakon o računovodstvu

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju

Zakon o splošnem upravnem postopku

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli

Zakon o šolski inšpekciji

Zakon o varstvu osebnih podatkov

Zakon o zavodih

Zakon za uravnoteženje javnih financ

Druge povezave:

Antus – zbirka predpisov za vzgojo in izobraževanje

Državni portal e-uprava

Državni zbor

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport   

Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije

Uradni list RS

EU portal

Register predpisov MOL

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja

2.4 Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
Predlogi predpisov Trenutno ni predpisov
2.5 Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov

Letni delovni načrt Osnovne šole Prule

Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta Osnovne šole Prule (dostopno v tajništvu šole)

Poslovno poročilo OŠ Prule

2.6 Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi organ

Prijavno sprejemni postopek za vpis v 1. razred

Imenovanje ravnatelja

2.7 Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam zbirk Popis nepremičnin

 

(Skupno 631 obiskov, današnjih obiskov 1)