Neobvezni izbirni predmeti

IZBOR NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022

 

V šolskem letu 2021/2022 bomo izvajali naslednje neobvezne izbirne predmete:

a) v 4. razredu

Nemščina

Računalništvo

Šport

Tehnika

Umetnost

 

b) v 5. razredu

Nemščina

Računalništvo

Šport

Tehnika

Umetnost

 

c) v 6. razredu

Nemščina

Umetnost

O NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETIH

Neobvezni izbirni predmeti so namenjeni učencem 1. razreda,  4. do 6. razreda ter v primeru zadostnega števila prijav tudi učencem 7. do 9. razreda.

Izbira neobveznega izbirnega predmeta ni nujna. Za učence, ki izberejo neobvezne izbirne predmete,  je obiskovanje pouka obvezno (vsako odsotnost je potrebno opravičiti), prav tako je ocena neobveznega izbirnega predmeta enakovredna ostalim.

Učenec lahko izbere največ 2 uri neobveznih izbirnih predmetov tedensko.

Vsak izbirni predmet traja 1 uro tedensko razen nemščine, ki traja 2 uri tedensko.

 

POSTOPEK IZBIRE

Od 9. 2. do 19. 2. 2021 bo na portalu eA za starše odprt sklop izbirni predmeti. Ko se boste prijavili, se vam bo prikazal okvir, v katerem bo napisano »Neobvezni izbirni predmeti v šolskem letu 2021/2022«.

Po kliku na »Izberi predmete« se vam bodo odprla navodila in seznam vseh predmetov, ki jih bomo  PONUDILI (in ne nujno izvajali) v posameznem razredu.

Izbira neobveznega izbirnega predmeta ni nujna. Za učence, ki izberejo neobvezne izbirne predmete,  je obiskovanje pouka obvezno (vsako odsotnost je potrebno opravičiti), prav tako je ocena neobveznega izbirnega predmeta enakovredna ostalim. Priporočamo, da starši smiselno presodite, koliko dodatnih obremenitev zmore vaš otrok in pri katerem predmetu bo lahko uspešen.

Če želite otroka prijaviti k neobveznemu izbirnemu predmetu, na desni strani označite ta predmet. Učenec lahko izbere največ 2 uri neobveznih izbirnih predmetov tedensko.

Če svojega otroka ne želite prijaviti k neobveznim izbirnim predmetom, označite »Ne bo obiskoval/a nobenega predmeta«.

Nato shranite svojo izbiro.

Prijavnic na izbirne predmete vam ni potrebno tiskati!

Ob zaključku postopka bomo na podlagi prijav videli, katere neobvezne izbirne predmete bomo v prihodnjem šolskem letu izvajali in v koliko skupinah jih bomo izvajali.

Ob koncu postopka bomo v šoli natisnili obrazce s končno izbiro, vaši otroci pa jih bodo prinesli domov v podpis.

 

PONUDBA NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022 Z OPISI

Predmet Razred Trajanje predmeta, pogoji za obiskovanje predmeta in vsebina predmeta

Angleščina

1.

Pouk se izvaja po pouku obveznih predmetov, po 2 uri tedensko.

V pouk je vključenih veliko gibalnih in igralnih dejavnosti, ki pripomorejo k lažjemu usvajanju in pomnjenju. Dejavnosti se pogosto menjajo in so prilagojene starostni stopnji učencev (poudarek je na razvoju poslušanja in govora).

Učenci se učijo ob pomoči pesmic, rim, izštevank, didaktičnih iger, preprostih zgodbic, igre vlog z lutkami, spletnih posnetkov … Pri učenju se uporablja veliko konkretnega materiala in slikovnega gradiva.

Teme, ki se obravnavajo: pozdravi, predstavim se, navodila, živali, družina, barve, števila, velikostni odnosi, deli telesa, vreme, prazniki …

Nemščina

4., 5., 6.

Traja eno šolsko leto.

Nemščina kot drugi tuji jezik se izvaja dve uri na teden. Učenec mora izbrani predmet redno obiskovati do zaključka šolskega leta. V naslednjem šolskem letu se lahko odloči za nadaljevanje učenja.

Nemščina v učencih spodbuja medkulturno ozaveščenost, hkrati pa zavedanje o lastni domovini. Na začetni stopnji se učenci učijo celostno, po načelih zgodnjega učenja. Učenje jezika je tako prepleteno z igro in s konkretnimi situacijami oz. pripomočki. Vsebine so primerne njihovi starosti in se večkrat povežejo z vsebinami drugih predmetov, poudarek pa je na sporazumevalnih zmožnostih. Ob koncu učenci razumejo preprosta poimenovanja, opise, sporočila; tvorijo preprosta vprašanja in odgovore, se predstavijo, zapojejo pesem ali izštevanko. Učenci sodelujejo pri nemški bralni znački.

Nemščina

7., 8., 9.

Traja eno šolsko leto.

Nemščina kot drugi tuji jezik se izvaja dve uri na teden. Učenec mora izbrani predmet redno obiskovati do zaključka šolskega leta. V naslednjem šolskem letu se lahko odloči za nadaljevanje učenja.

Pouk temelji na razvijanju sporazumevalnih zmožnostih v vsakdanjih okoliščinah.

Ob koncu učenci:

 • usvojijo osnovno besedišče za tvorjenje preprostih dialogov,
 • razumejo kratka in preprosta navodila, opise,  predstavijo sebe in svojo družino ter prijatelje, se znajo opravičiti, zahvaliti, naštejejo in opišejo domače živali, stanovanjsko opremo,
 • v vsakdanjih besedilih, kot so oglas, jedilnik, urnik, spored, poiščejo določene informacije ipd.

Učenje jezika poteka s pomočjo različnih aktivnosti, kot so didaktične igre, simulacije, igre vlog, projekti in delo s sodobnimi mediji. Učenci sodelujejo pri nemški bralni znački.

Umetnost

4., 5., 6.

Traja eno šolsko leto.

Pouk se izvaja eno uro na teden in je projektno zasnovan, saj učitelj v sodelovanju z učenci vsako leto na novo izbere tematiko in vsebine za uresničevanje ciljev predmeta s področja likovne ustvarjalnosti, gledališke, folklorne, glasbene, plesne, filmske in literarne dejavnosti.

Učenci s teoretičnim in praktičnim učenjem pridobijo elementarne izkušnje skozi določene zvrsti umetnosti, z ustvarjalnim izražanjem pa gradijo odnos do umetnosti in okolja in pri tem osebnostno rastejo. Kulturno-umetnostno vzgojo učencev obravnavamo preko ustvarjanja kulturno-umetniških del v obliki likovne razstave, lutkovne ali gledališke predstave, animiranega filma, glasbeno-plesnega nastopa, literarnega dogodka. Ocenjuje se praktično delo z izdelki, ki izkazujejo tudi usvojeno teoretično znanje učenca. Tovrstno izobraževanje učenci lahko nadaljujejo še v 5. in 6. razredu.

Računalništvo

 

4. in 5. 

Traja eno šolsko leto.

Računalništvo se izvaja eno uro na teden. Učenec mora izbrani predmet redno obiskovati do zaključka šolskega leta. V naslednjem šolskem letu se lahko odloči za nadaljevanje obiskovanja tega predmeta.

Predmet ne temelji na spoznavanju dela s posameznimi programi, temveč učence seznanja s temeljnimi računalniškimi koncepti in procesi. Učenci se pri računalništvu seznanjajo s tehnikami in metodami reševanja problemov, razvijajo algoritmičen način razmišljanja, spoznavajo omejitve računalnikov ter njihov vpliv na družbo. Način dela pri predmetu spodbuja ustvarjalnost, sodelovanje in poseben način razmišljanja ter delovanja.

Šport  4. in 5.

Traja eno šolsko leto. Namen tega programa je nadgradnja vsebin rednih ur športa in spoznavanje novih, ki so z vidika športno-rekreativnih učinkov pomembne za kakovostno preživljanje prostega časa v vseh življenjskih obdobjih.

Pouk bo potekal enkrat na teden z naslednjimi vsebinami: razvoj splošne vzdržljivosti (tek, nordijska hoja, aerobika); razvoj koordinacije gibanja (ples, hokejske igre, igre z loparji, žogarije, cirkuške spretnosti, ravnotežne spretnosti, zadevanje tarč …); razvoj različnih pojavnih oblik moči (akrobatika, skoki, plezanje, borilni športi). Učenci bodo ob usvajanju različnih športnih znanj spoznali pomen redne športne vadbe za zdravje in dobro počutje, oblikovali skladno postavo in lepo držo, razvijali vztrajnost in medsebojno sodelovanje. Telesno pripravljenost bodo spremljali tudi z meritvami.

Tehnika 4. in 5.

TEHNIKA V 4. RAZREDU

Rad ustvarjaš praktične stvari? Potem te prijazno vabim k predmetu tehnika, kjer boš v 35 urah, kolikor jih je namenjenih v šolskem letu, spoznal, kako ustvarjati s papirjem, lesom in umetnimi snovmi.  Poudarek predmeta je na pridobivanju novih znanj in spretnosti, odkrivanju in razvijanju tvojih sposobnosti, oblikovanju pozitivnega odnosa do narave ter razvijanju pozitivne samopodobe in ustvarjalnosti.

Pouk bo namenjen opazovanju, načrtovanju, izdelavi in vrednotenju predmetov in procesov, ki jih srečujemo v vsakdanjem življenju. Ročne spretnosti bodo učenci razvijali z različnimi postopki, kot so rezanje, žaganje, vrtanje, brušenje, spajanje, barvanje, sestavljanje itd. Spoznali bodo nevarnosti praktičnega dela in razvijali skrb za osebno varnost.

Gradivo dobijo pri založbi Izotech.

Izdelki, ki jih bodo izdelali iz priloženega gradiva:

 • periskop,
 • torbica,
 • ptičja krmilnica,
 • peresnica,
 • stojalo za knjige,
 • samokolnica iz lesa,
 • stojalo za rožico,

 

TEHNIKA V 5. RAZREDU

Izbirni predmet tehnika poglablja in nadgrajuje predmeta naravoslovje in tehnika v četrtem in petem razredu. V ustvarjalnem delovnem procesu učenci preoblikujejo in oblikujejo naravna in umetna gradiva v novo obliko. Razširjajo osnovna spoznanja o tehnoloških lastnostih posameznih gradiv in praktična znanja, spretnosti in delovne navade pri uporabi orodja, pripomočkov, strojev in naprav za oblikovanje in obdelavo gradiv. Učenci znajo narisati preprost načrt izdelka. Izdelek naredijo iz različnih gradiv. Uporabljajo papir, karton lepenko, les, umetne snovi. Pri praktičnem delu učenci spoznavajo nevarnosti in varnostne ukrepe ter razvijajo spretnosti in navade pri uporabi zaščitnih sredstev.

Gradivo dobijo pri založbi Izotech.

Izdelki, ki jih bomo izdelali iz priloženega gradiva:

 • letalo,
 • namizna svetilka,
 • stenska hišica,
 • etui za telefon,
 • stojalo za svečko,
 • zabojček,
 • hanoiski stolp.

V primeru, da se na izbirni predmet prijavi le za eno skupino učencev, učitelj diferencira delo, vendar je primoran poenostaviti program 4. oz. 5. razreda.

 

Učenci lahko vsako leto izberejo drug predmet, lahko pa svoje znanje pri istem neobveznem izbirnem predmetu nadgrajujejo in poglabljajo (torej ga izberejo večkrat).

Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole določa  največje možno število skupin neobveznih izbirnih predmetov, ki jih šola v posameznem šolskem letu lahko izvaja.