INFORMACIJE V ZVEZI Z IZVEDBO POUKA NA DALJAVO

Spoštovani starši.

 

Kot ste bili obveščeni, se s prihodnjim tednom (od 9. 11. 2020 dalje) ponovno pričenja pouk na daljavo, tokrat za vse učence.

V zvezi s tem vam posredujemo nekaj informacij.

 

 1. Pouk

 

Pouk na daljavo bo potekal bo običajnem urniku.

Klasične učilnice bodo nadomeščene s spletnimi učilnicami oddelkov. V spletni učilnici oddelka bo gradivo za vse predmete, tudi izbirne, dodatni in dopolnilni pouk.

V spletni učilnici bo vsak ponedeljek zjutraj objavljen tedenski načrt dela. V njem bo razvidno, kdaj bodo potekale video konference, naloge, ki jih je potrebno oddati do določenega datuma, okvirna tema, ki se jo bo obravnavalo v tekočem tednu, ter dnevi dejavnosti.

Gradivo za pouk bo vstavljeno najkasneje do 8.30 tekočega dne. Pri pripravi bodo imeli učitelji v mislih, naj bo primerno obsežno, namenjeno otroku (ne staršem) in ustrezno diferencirano.

 

 1. Video konference

 

Na razredni stopnji (1. do 5. razred) se bodo razredniki dnevno videvali s svojimi učenci preko video konferenc. Urnik video konferenc bo viden v spletnih učilnicah, prav tako tudi povezava do video konference, ki bo vsakokrat ista.

Na predmetni stopnji (6. do 9. razred) bo pri večini predmetov ena od ur pouka izvedena preko video konference Zoom. Povezava do video konference bo vpisana na vrhu spletne učilnice predmeta, do nje bo mogoče dostopati tudi preko tedenskega načrta dela.

Udeležba učencev na video konferenci je obvezna.

Na ravni šole je pripravljen urnik vseh video konferenc. Vodilo pri pripravi je bilo čim manjše prekrivanje terminov video konferenc za različne razrede.

Video konferenca je namenjena vzpostavitvi stika med učiteljem in učenci, med sošolci; razlagi kompleksnejših učnih snovi; pregledu obravnavane snovi; preverjanju razumevanja. Pri video konferencah ne gre zgolj za enostransko predavanje učitelja, pač pa dvosmerno komunikacijo med učiteljem in učenci, pri kateri je učiteljem zelo pomembno, da učence vidijo. Zato naj imajo učenci v času video konference priklopljeno kamero (lahko uporabijo tudi kamero na telefonu). Naj poudarimo: ni mišljeno, da bi imeli starši zaradi tega dodatne stroške. V lanskem šolskem letu smo ugotavljali, da velika večina učencev ima kamero, ki pa ni bila prižgana. Če otrok nima možnosti uporabe kamere, o tem, prosim, obvestite razrednika. 

 

 1. Tehnične težave

V primeru nedelujočih spletnih učilnic ali drugih nepredvidenih tehničnih težav na ravni države bodo učitelji učencem oz. njihovim staršem gradivo poslali preko elektronske pošte. Prav tako jim bodo preko elektronske pošte poslali povezavo do video konference.

Mnogi učenci bodo v času pouka na daljavo doma sami. Zelo možno je, da bodo naleteli na individualne tehnične težave. Predlagamo, da se z njimi v naprej pogovorite, kako postopati v takšnih primerih. Pomembno je, da se otroci ne ustrašijo. Učiteljem naj – ko je mogoče – pojasnijo težavo in skupaj bodo našli ustrezno rešitev.

 

 1. Dnevi dejavnosti

Vse informacije v zvezi z dnevi dejavnosti, ki bodo izvedeni na daljavo, bodo učencem pravočasno razvidne v spletni učilnici oddelka ter v tedenskem načrtu dela.

 

 1. Komunikacija učiteljev in učencev

 

Učenci se lahko v primeru kakršnihkoli vprašanj pri posameznem učnem predmetu obrnejo na učitelja, ki jih sicer poučuje ta predmet. V primeru bolniških odsotnosti učiteljev bo urejeno nadomeščanje, učenci in starši pa boste o tem obveščeni.

Učitelji bodo učencem na voljo preko elektronske pošte ter na predmetni stopnji v okviru govorilnih ur za učence. Razpored govorilnih ur za učence 6. do 9. razreda je objavljen na spletni strani šole. Zaradi bolj učinkovite organizacije se bodo učenci na govorilne ure učitelju predhodno najavili.

Učitelji bodo z učenci komunicirali preko sporočil v spletnih učilnicah oz. preko elektronske pošte. Učenci naj vsaj enkrat dnevno pregledajo sporočila v spletnih učilnicah.

 

 1. Razredne ure

Vsak oddelek na predmetni stopnji (6. do 9. razred) bo imel razredno uro na daljavo, ki bo za različne oddelke ob različnih terminih.  Termin za razredno uro je viden v spletni učilnici oddelka v razdelku Razredne ure. Zraven je tudi povezava, preko katere bodo učenci dostopali do razredne ure.

Na razredni stopnji (1. do 5. razred) se bodo učitelji dnevno videvali z učenci preko video konference.

 

 1. Ocenjevanje znanja

Glede na negotovo situacijo se bo na daljavo izvajalo tudi ocenjevanje znanja. Do 19. 11. 2020 bo potekalo le individualno pridobivanje ocen, o katerem bodo učenci predhodno natančno seznanjeni s strani učiteljev. Vsa ostala ocenjevanja bodo potekala od vključno 23. 11. 2020 dalje, po predhodno utrjeni in preverjeni učni snovi. Razpored ocenjevanj bo objavljen v spletnih učilnicah 17. 11. 2020, prav tako vsebine, ki se jih bo ocenjevalo, načini in kriteriji ocenjevanja znanja. Če bo pouk potekal v šoli, se bodo napovedani datumi ocenjevanja ohranili, načini pa bodo prilagojeni razmeram pouka v šoli.

 

 1. Učna pomoč

Preko video konferenc bodo učitelji izvajali naslednje oblike pomoči: dopolnilni pouk, individualno in skupinsko pomoč, govorilne ure za učence, dodatno strokovno pomoč.

Organizirano je tudi »tutorstvo« učencem, ki ga bodo izvajali strokovni delavci šole, zelo veseli pa smo, da se nam bodo pridružili tudi prostovoljci. S skupnimi močmi bomo skušali v čim večji meri pomagati nekaterim učencem pri dodatni razlagi, organizaciji dela, preverjanju naučenega ali premagovanju jezikovnih ovir. Starši tistih otrok, za katere smo predvideli pomoč tutorja, boste o tem obveščeni s strani razrednika. Menimo, da je takšna pomoč zares neprecenljiva in upamo, da jo boste sprejeli, vaš otrok pa dodobra izkoristil.

 

 1. Odzivnost učencev

Delo na daljavo je specifično in zelo pomembno je, da kdo od učencev ni spregledan. Zato bodo učitelji dosledno spremljali delo in odzivnost svojih učencev. Zavedamo se, da so vzroki neodzivnosti različni. Ker učiteljem ne morejo biti znani, ne bodo sodili in obsojali, pač pa bodo o morebitni neodzivnosti poročali razredniku, o razlogih povprašali dotične učence in obvestili njihove starše. Prosimo vas, da tovrstnih sporočil ne jemljete kot kakršnokoli grajo, pač pa kot informacijo, ki naj vam bo dobrodošla. V kolikor vaš otrok zaradi bolezni ali drugega opravičljivega razloga pouka na daljavo ne more izvajati, o tem v naprej seznanite razrednika, ki bo o tem obvestil tudi druge učitelje.

 

 1. Stiske učencev

Ob morebitnih stiskah smo na šoli učencem kljub fizični distanci pripravljeni prisluhniti in jim pomagati. Otrok se lahko obrne na osebo, ki ji zaupa  (razrednika, drugega učitelja, svetovalno službo). Za vzpostavitev stika naj otrok uporabi elektronsko pošto strokovnega delavca. Strokovni delavec se bo nato povezal z otrokom na primeren način.

Strokovnjaki s področja duševnega zdravja so v času epidemije COVID-19 na voljo za brezplačne razbremenilne pogovore. Seznam telefonskih številk za pogovore je dostopen na   povezavi .
Vzpostavljen je tudi telefon za psihološko podporo ob epidemiji covid 19, ki deluje 24 ur, brezplačno, in sicer: 080 51 00. Več informacij je dostopnih na  povezavi.

 1. Komunikacija staršev s šolo

Komunikacija staršev z učitelji bo potekala preko elektronske pošte  (elektronski naslovi učiteljev so objavljeni na spletni strani šole, zavihek Domov, razdelek Strokovni delavci).  na običajni način. Dosegljivost učiteljev za vprašanja staršev bo vsak dan do 15. ure. Na vprašanja, ki jih boste zastavili kasneje, boste prejeli odgovor prihodnji dan.  Govorilne ure bodo potekale na daljavo, in sicer ob četrtkih vsakih 14 dni. Potekale bodo v popoldanskem času. Nanje se boste predhodno prijavili preko elektronske pošte posameznega učitelja.

 

 1. Drugo

 

Verjamemo, da ste se mnogi starši, predvsem mlajših učencev, znašli v stiski, saj za otroke težko organizirate varstvo v času, ko ste sami v službi. Naj vas seznanimo z informacijo, da se varstvo otrok zaradi karantene ali druge zunanje objektivne okoliščine nezmožnosti obiskovanja vrtca ali šole do vključno 5. razreda osnovne šole lahko šteje kot višja sila zaradi obveznosti varstva, o čemer morate svojega delodajalca obvestiti najkasneje v treh delovnih dneh od nastanka tega razloga.

 

Skladno z navodili MIZŠ bo šola v času pouka na daljavo zagotavljala brezplačne tople obroke za učence, ki imajo v tem šolskem letu subvencionirano šolsko prehrano oz. so nameščeni v rejniško družino. Vsem tistim staršem bomo posredovali posebno elektronsko sporočilo in jim podali ustrezna navodila.

 

Gotovo se vsi zavedamo, da pouk na daljavo še zdaleč ne more nadomestiti klasičnega pouka. Terja velik angažma vseh udeležencev, učinek pa ni tak, kot bi si želeli. Pa vendar prinaša tudi številne izzive, priložnosti in ima tudi nekatere pozitivne učinke.

V lanskem šolskem letu smo se pri pouku na daljavo vsi marsičesa naučili. Z naučenim bomo skušali izboljšati letošnjo izvedbo ter se v čim večji meri izogniti napakam in težavam pouka na daljavo  preteklega šolskega leta.

Kot največja težava pouka na daljavo se je izkazala preobremenjenost tako učiteljev kot staršev. Glede na sedanjo situacijo je pomembno, da ne pozabimo na svoje zdravje. Želimo vam, da najdete pravo ravnovesje med vsemi nalogami, ki vas čakajo, in tudi priložnost za razvedrilo.

V preteklem šolskem letu smo dokazali, da z dobrim sodelovanjem zmoremo premostiti še tako zahtevne izzive.

Verjamemo, da bo tako tudi tokrat.

Uspešno, predvsem pa zdravo v prihodnjem obdobju vam želimo.

 

Vodstvo šole

 

 

 

.

(Skupno 21 obiskov, današnjih obiskov 1)