OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

IZBOR OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV ZA ŠOLSKO LETO 2022/2023

 

Katere izbirne predmete izvajamo v šolskem letu 2022/2023?

Izmed ponujenih izbirnih predmetov v šolskem letu 2022/2023 izvajamo tiste, za katere je bilo največ interesa. 

Nabor je objavljen na tej povezavi. 

 

O obveznih izbirnih predmetih

 

Obvezni izbirni predmeti so namenjeni učencem 7. do 9. razreda.

Učenci jih morajo izbrati (izjema: uveljavljanje javnoveljavne glasbene šole).

Vsak učenec izbere 2 uri izbirnih predmetov, lahko tudi 3, če starši s tem soglašajo.

Vsak izbirni predmet traja 1 uro tedensko razen nemščine in ruščine, ki trajata 2 uri tedensko.

Obvezni izbirni predmeti se ocenjujejo.  Učenec lahko napreduje le, če ima pozitivne zaključne ocene pri vseh predmetih, tudi pri izbirnih.

Istega predmeta učenec ne sme izbrati večkrat.

Obstajajo t. i. triletni predmeti (npr. nemščina 1, nemščina 2, nemščina 3), za katere je smiselno (ne pa obvezno), da jih učenec obiskuje več let.

Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole določa (glede na skupno število učencev 7., 8. in 9. razreda) največje možno število skupin obveznih izbirnih predmetov, ki jih šola v posameznem šolskem letu lahko izvaja. Šola mora ponuditi pouk tujega jezika, nekonfesionalni pouk o verstvih in etiki ter pouk retorike. Ostala ponudba izbirnih predmetov je v pristojnosti šole.

 

Postopek izbire

 

3. 2. 2022  bo staršem na roditeljskem sestanku predstavljen postopek izbire obveznih izbirnih predmetov.

7. 3. 2022 bo na razredni uri postopek izbire pojasnjen tudi učencem. Nekateri izvajalci jim bodo v okviru pouka natančneje predstavili izbirni predmet, ki ga izvajajo. Predstavitev bo potekala v obdobju od 7. 3. 2022 do 18. 3. 2022.

Od 4. 4. do 15. 4. 2022 bo na portalu eA za starše odprt sklop izbirni predmeti. Ko se boste prijavili, se vam bo prikazal okvir, v katerem bo napisano »Izbirni predmeti v šolskem letu 2022/2023«.

Po kliku na »Izberi predmete« se vam bodo odprla navodila in seznam vseh predmetov, ki jih bomo  PONUDILI (in ne nujno izvajali) v posameznem razredu.

Po pogovoru z vašim otrokom boste ponujene predmete razvrščali. Na vrhu seznama morajo biti zapisani tisti predmeti, ki bi jih vaš otrok NAJRAJE obiskoval (zapisanih naj bo vsaj 6 predmetov).

Učenec lahko izbere 2 uri OBVEZNIH izbirnih predmetov tedensko, s soglasjem staršev pa tudi 3. Vsi predmeti so 1-urni, nemščina in ruščina pa sta 2-urni. Če se strinjate, da bo vaš otrok obiskoval 3 ure obveznih izbirnih predmetov, morate to odkljukati na desni strani obrazca.

Otrok, ki hodi v javno veljavno glasbeno šolo, je lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. V kolikor želite uveljavljati obiskovanje javno veljavne glasbene šole, to označite na desni strani obrazca.

Učenci, ki želijo uveljavljati obiskovanje glasbene šole, naj natisnejo obrazec, ki ga bo morala izpolniti glasbena šola. Učenec ga mora vrniti do 15. septembra 2022.

Prijavnic na izbirne predmete vam ni potrebno tiskati!

V kolikor boste pri izpolnjevanju prijavnic potrebovali pomoč, vam jo bomo nudili bodisi preko Zooma (7. 4. 2022) bodisi preko elektronske pošte ali telefona.

Ob zaključku postopka bomo na podlagi prijav videli, katere predmete bomo v prihodnjem šolskem letu izvajali in katerih ne. Če bo vaš otrok izbral predmet, ki ga ne bomo izvajali, mu bomo določili naslednji predmet, ki ga želi obiskovati.

Ob koncu postopka (23. 5. 2022) bomo v šoli natisnili obrazce s končno izbiro, vaši otroci pa jih bodo prinesli domov v podpis v dveh izvodih. En izvod bo moral otrok vrniti šoli, drug izvod bo ostal vam.

 

Ponudba obveznih izbirnih predmetov za šolsko leto 2022/2023 z opisi

 

7. razred

 

Predmet Trajanje predmeta, pogoji za obiskovanje predmeta in vsebina predmeta
FILMSKA VZGOJA: KAJ JE FILM

Traja eno šolsko leto.

Učenci gledajo animirane filme in po ogledu o njih razpravljajo ter poglobijo doživljanje filma v strnjeni interpretaciji, spoznajo temeljne vrste filma in žanre, poznajo predstavnike filmske umetnosti, poiščejo povezave z drugimi predmetnimi področji, izdelajo kratke animirane filme idr.

IZBRANI ŠPORT:

NOGOMET

Traja eno šolsko leto.

Predmet predstavlja nadgradnjo tehničnega in taktičnega znanja pouka športa ter uporabo le-tega v igri.

LIKOVNO SNOVANJE 1 Traja eno šolsko leto, dopolnjuje vsebine rednega predmeta likovne umetnosti in je namenjen vsem učencem 7. razreda, ki si želijo več likovnega ustvarjanja in oblikovanja, saj je delo praktično naravnano. Ocenjujejo se likovni izdelki, ki izkazujejo tudi usvojeno teoretično znanje učenca. Tovrstno likovno izobraževanje lahko nadaljujejo še v 8. in 9. razredu pri predmetih likovno snovanje 2 in likovno snovanje 3.
MATEMATIČNA DELAVNICA 7 Traja eno šolsko leto. Učenci na zanimiv način uporabljajo in poglabljajo znanja, ki jih obravnavajo pri matematiki. Spoznajo tudi nekatere nove vsebine, kot npr. logiko, štetja, nenavadna računanja, tlakovanja. Način dela je zelo dinamičen. Pogosto je praktično delo, pri katerem nastanejo zanimivi izdelki, in medpredmetno povezovanje z likovno umetnostjo ter zgodovino. Predmet je namenjen učencem različnih sposobnosti.
NEMŠČINA 1

Traja eno šolsko leto in se nadaljuje s predmetoma nemščina 2 in nemščina 3.

Učenci se naučijo pisati in brati preprosta besedila. Ob temah jaz, moj dom in družina, države in jeziki, števila, barve, živali, ura, šola se naučijo besedišča ter posameznih slovničnih struktur, kar uporabijo v različnih govornih okoliščinah.

Spoznavajo nemško kulturo in kulturno zgodovino. Učenci sodelujejo pri nemški bralni znački.

OBDELAVA GRADIV: LES

Traja eno šolsko leto. Učenci 7. razreda pri predmetu izdelujejo različne izdelke iz lesa. Utrdijo in nadgradijo znanje iz tehničnega risanja in risanja z računalniškim programom Qcad. Učenci bodo poleg ocene izdelka s tehnično dokumentacijo dobijo tudi oceno iz poznavanja vrst lesa in lesnih polizdelkov, orodij in postopkov.

https://www.youtube.com/watch?v=yXdIwHuTf_M

RAČUNALNIŠTVO

UREJANJE BESEDIL

Traja eno šolsko leto.

Računalniška in digitalna pismenost je v 21. stoletju ena izmed ključnih kompetenc. Učenci spoznajo računalnik. Najprej se seznanijo z razvojem računalnika, nato zgradbo, delovanjem in uporabo računalnika. Sledi praktični del, in sicer urejanje besedila z urejevalnikom besedil Microsoft Word. Učenci se naučijo shranjevanja, kopiranja, oblikovanja, dodajanja slik, grafikonov, tabel, nastavitve samodejnega kazala … Naučijo se poiskati podatke na spletu in jih prenesti v Microsoft Word.

Izdelajo seminarsko nalogo z določeno vsebino in jo predstavijo sošolcem in sošolkam. Naučijo se, kako v PowerPointu pripraviti dobro predstavitev.

Naučijo se uporabljati elektronsko pošto in spoznajo osnove varnosti in etike na internetu. Učenci tako pridobijo osnovna znanja, ki so potrebna za uporabo računalnika, ob tem pa se naučijo izdelati seminarsko nalogo, kar je nujno potrebno znanje pri nadaljnjem šolanju. Ob koncu se naučijo nekaj osnov programiranja.

RASTLINE IN ČLOVEK

Traja eno šolsko leto in dopolnjuje znanje biologije in naravoslovja.

Pri predmetu učenci spoznavajo pomen rastlin v človekovem življenju, prehrani, slovenskem obredju in umetnosti. Izberejo svojo najljubšo rastlino in izdelajo monografijo o njej. Z obiskom ljubljanske tržnice spoznavajo zdravilne rastline in gojene vrtnine. Seznanijo se z negovanjem in vzdrževanjem okrasnih rastlin ter vzgojo lastnih rastlin. Spoznajo poklic vrtnar, cvetličar, gozdar, agronom …  Navajajo se na samostojno delo z uporabo različnih učnih pripomočkov: ključi za določevanje, strokovna literatura, optične naprave in elektronski viri.

RUŠČINA 1 Traja eno šolsko leto in se nadaljuje z ruščino 2 in ruščino 3. Učenci se naučijo pisati cirilico in brati preprosta besedila. Ob temah šola, čas, števila, družina, poklici se naučijo besedišča ter posameznih slovničnih struktur, kar uporabijo v različnih govornih okoliščinah. Spoznavajo rusko kulturo in kulturno zgodovino. Opravijo rusko bralno značko. Sodelujejo z učenci drugih šol.
SODOBNA PRIPRAVA HRANE Traja eno šolsko leto. Predmet nudi učencem možnost, da dopolnjujejo in razširjajo znanje o prehrani glede na zagotavljanje in ohranjanje zdravja. Pri praktičnem delu spoznavajo načine priprave živil in jedi ter razvijajo individualno ustvarjalnost.
ŠAH-1 Traja eno šolsko leto in se nadaljuje s šahovskim kombiniranjem in šahovsko strategijo.  Šah je analitična, strateška, miselna igra, posebno področje kulture in dediščina človeške civilizacije z bogato tradicijo. Je kraljevska igra. Pri predmetu učenci znanje nadgrajujejo z računalniškim programom Šahovski učitelj in igranjem preko spleta. Poudarek je na šahovskih osnovah.
ŠOLSKO NOVINARSTVO Traja eno šolsko leto. Učenci spoznavajo osnovne pojme novinarstva. Pišejo novico, poročilo, reportažo, anketo, intervju, komentar, uvodnik, članek in oceno. Sodelujejo pri šolskem glasilu ali pa izdajo razredni časopis. Opravijo tudi terensko delo, kjer snemajo prispevke. Obiščejo časopisno, radijsko ali televizijsko hišo.
ŠPORT ZA SPROSTITEV Traja eno šolsko leto. Predmet je namenjen učencem, ki se radi ukvarjajo s športom. Učenci spoznavajo športe, pri predmetu se poudari razvedrilni in sprostilni značaj športa. Program vključuje športne zvrsti iz osnovnega programa (aerobika, tek in pohodništvo) in druge športe (namizni tenis, badminton in hokej).
VERSTVA IN ETIKA 1

Traja eno šolsko leto in se nadaljuje z verstva in etika 2 ter verstva in etika 3.

Izbirni predmet nudi učencem možnost, da razširijo/dopolnijo, diferencirajo in problematizirajo znanje, ki ga o verstvih in etiki dobijo pri predmetu DKE in je namenjen vsem učencem 7. razreda. V 7. razredu se obravnavajo temeljni pojmi o nastanku religij in svet velikih svetovnih religij (krščanstvo, islam, budizem, hinduizem, judovstvo), ki nas obdajajo.

8. razred

 

Predmet Trajanje predmeta, pogoji za obiskovanje predmeta in vsebina predmeta
FILMSKA VZGOJA: FILMSKI ŽANRI

Traja eno šolsko leto.

Učenci gledajo slovenske in tuje igrane filme in po ogledu o njih razpravljajo ter poglobijo doživljanje filma v strnjeni interpretaciji, spoznajo temeljne vrste filma in žanre, spoznajo osnovne filmske izrazne elemente, poznajo predstavnike filmske umetnosti, poiščejo povezave z drugimi predmetnimi področji, izdelajo kratke igrane filme idr.

GLEDALIŠKI KLUB

Traja eno šolsko leto.

Učenci spoznavajo prvine gledališke, lutkovne in radijske umetnosti, pridobivajo temeljne gledališko-teoretične pojme, poglabljajo in usvajajo literarnovedno znanje, povezano z dramatiko. Berejo krajša besedila slovenske in tuje mladinske dramatike, spoznavajo zgradbo dramskega besedila, razčlenjujejo dramsko besedilo, pretvarjajo literarno besedilo v predlogo za predstavo, pišejo dramatizacije pesemskih in proznih besedil, improvizirajo besedila, ogledajo si predstavo in pripravijo razredno oz. šolsko gledališko uprizoritev.

MATEMATIČNA DELAVNICA 8

Traja eno šolsko leto. Vsebina predmeta po sklopih je: zgodovina matematike, drugačna geometrija, miselne igre, zanimivi miselni postopki in geometrija s prepogibanjem papirja.

Pouk je načrtovan kot samostojno ali skupinsko raziskovanje, bistveno je aktivno pridobivanje izkušenj.  Pogosto je praktično delo, pri katerem nastanejo zanimivi izdelki, in medpredmetno povezovanje z likovno umetnostjo ter zgodovino.

Predmet je namenjen učencem različnih matematičnih sposobnosti.

LIKOVNO SNOVANJE 2

Traja eno šolsko leto in dopolnjuje vsebine rednega predmeta likovne umetnosti. Namenjen je vsem učencem 8. razreda, ki si želijo več likovnega ustvarjanja in oblikovanja, saj je delo praktično naravnano. Ocenjujejo se likovni izdelki, ki izkazujejo tudi usvojeno teoretično znanje učenca.

Predhodno obiskovanje izbirnega predmeta likovno snovanje 1 ni potrebno, lahko pa tovrstno likovno izobraževanje nadaljujejo še v 9. razredu pri izbirnem predmetu likovno snovanje 3.

NEMŠČINA 2 Traja eno šolsko leto. Pogoj za vključitev je predhodno obiskovanje izbirnega predmeta nemščina 1. Nadaljuje se z izbirnim predmetom nemščina 3. Učenci se naučijo pisati in brati preprosta besedila. Ob temah nakupovanje, hrana, moda, prosti čas, šport, vreme, človeško telo in zdravje se naučijo besedišča ter posameznih slovničnih struktur, kar uporabijo v različnih govornih okoliščinah. Spoznavajo nemško kulturo in kulturno zgodovino. Učenci sodelujejo pri nemški bralni znački.
RAČUNALNIŠTVO: MULTIMEDIJA

Traja eno šolsko leto.

Računalništvo je izbirni predmet, pri katerem se spoznavanje in razumevanje osnovnih zakonitosti računalništva prepleta z metodami neposrednega dela z računalniki, kar odpira učenkam in učencem možnosti, ki so potrebne pri nadaljnjem izobraževanju in vsakdanjem življenju.

Učenci pri predmetu izvajajo več različnih vaj s področja multimedije. Tako spoznajo delo z različnimi napravami in programi, ki so pri takšnem delu potrebni. Učenci obdelujejo slike, izdelajo vizitko, obdelajo video in zvok ter izdelajo predstavitev.

RAČUNALNIŠTVO: UREJANJE BESEDIL

Traja eno šolsko leto.

Računalniška in digitalna pismenost je v 21. stoletju ena izmed ključnih kompetenc. Učenci spoznajo računalnik. Najprej se seznanijo z razvojem računalnika, nato zgradbo, delovanjem in uporabo računalnika. Sledi praktični del, in sicer urejanje besedila z urejevalnikom besedil Microsoft Word. Učenci se naučijo shranjevanja, kopiranja, oblikovanja, dodajanja slik, grafikonov, tabel, nastavitve samodejnega kazala … Naučijo se poiskati podatke na spletu in jih prenesti v Microsoft Word.

Izdelajo seminarsko nalogo z določeno vsebino in jo predstavijo sošolcem in sošolkam. Naučijo se, kako v PowerPointu pripraviti dobro predstavitev.

Naučijo se uporabljati elektronsko pošto in spoznajo osnove varnosti in etike na internetu. Učenci tako pridobijo osnovna znanja, ki so potrebna za uporabo računalnika, ob tem pa se naučijo izdelati seminarsko nalogo, kar je nujno potrebno znanje pri nadaljnjem šolanju. Ob koncu se naučijo nekaj osnov programiranja.

RASTLINE IN ČLOVEK

Traja eno šolsko leto in dopolnjuje znanje biologije in naravoslovja.

Pri predmetu učenci spoznavajo pomen rastlin v človekovem življenju, prehrani, slovenskem obredju in umetnosti. Izberejo svojo najljubšo rastlino in izdelajo monografijo o njej. Z obiskom ljubljanske tržnice spoznavajo zdravilne rastline in gojene vrtnine. Seznanijo se z negovanjem in vzdrževanjem okrasnih rastlin ter vzgojo lastnih rastlin. Spoznajo poklic vrtnar, cvetličar, gozdar, agronom …  Navajajo se na samostojno delo z uporabo različnih učnih pripomočkov: ključi za določevanje, strokovna literatura, optične naprave in elektronski viri.

RUŠČINA 2 Traja eno šolsko leto. Pogoj je predhodno obiskovanje  izbirnega predmeta ruščina 1. Nadaljuje se z obiskovanjem izbirnega predmeta ruščina 3.  Ob temah države, živali, prosti čas, šport, hrana se naučijo besedišča ter posameznih slovničnih struktur, kar uporabijo v različnih govornih okoliščinah. Spoznavajo rusko kulturo in kulturno zgodovino. Opravijo rusko bralno značko. Sodelujejo z učenci drugih šol.
SODOBNA PRIPRAVA HRANE Traja eno šolsko leto. Predmet nudi učencem možnost, da dopolnjujejo in razširjajo znanje o prehrani, glede na zagotavljanje in ohranjanje zdravja. Pri praktičnem delu spoznavajo načine priprave živil in jedi ter razvijajo individualno ustvarjalnost.
ŠAH 1 

Traja eno šolsko leto in se nadaljuje s šahovskim kombiniranjem.

Šah je analitična, strateška, miselna igra, posebno področje kulture in dediščina človeške civilizacije z bogato tradicijo. Je kraljevska igra. Pri predmetu učenci  znanje nadgrajujejo z računalniškim programom Šahovski učitelj in igranjem preko spleta. Poudarek je na šahovskih osnovah.

ŠAH 2 Traja eno šolsko leto, pogoj za obiskovanje predmeta je uspešno dokončan enoletni izbirni predmet šahovske osnove. Poudarek je na šahovskem kombiniranju.
ŠOLSKO NOVINARSTVO Traja eno šolsko leto. Učenci spoznavajo osnovne pojme novinarstva. Pišejo novico, poročilo, reportažo, anketo, intervju, komentar, uvodnik, članek in oceno. Sodelujejo pri šolskem glasilu ali pa izdajo razredni časopis. Opravijo tudi terensko delo, kjer snemajo prispevke. Obiščejo časopisno, radijsko ali televizijsko hišo.

ŠPORT ZA ZDRAVJE

 

Traja eno šolsko leto.

Predmet je namenjen učencem, ki se radi ukvarjajo s športom. Namenjen  je nadgradnji tistih vsebin športa, s katerimi je mogoče vplivati na zdravje in dobro počutje (splošna kondicijska priprava, atletika, nogomet, košarka in odbojka).  Znanje, pridobljeno pri urah športa, se uporablja v igri.

 

9. razred

 

Predmet Trajanje predmeta, pogoji za obiskovanje predmeta in vsebina predmeta
FILMSKA VZGOJA: FILM IN DRUŽBA

Traja eno šolsko leto.

Učenci gledajo filme in po ogledu o njih razpravljajo ter poglobijo doživljanje filma v strnjeni interpretaciji, spoznavajo in razčlenjujejo načine sprejemanja filma, raziščejo možnosti povezovanja filma z drugimi predmetnimi področji, razumejo družbeni vidik filmske ustvarjalnosti in presojajo načine filmske obravnave pereče tematike. Spoznajo osnove dokumentarnega filma, odkrivajo razlike med dokumentarnim in igranim filmov, izdelajo kratke dokumentarne filme idr.

MATEMATIČNA DELAVNICA 9

Traja eno šolsko leto.

Vsebina predmeta po sklopih: Diofantske enačbe in aritmetične uganke, telesa in prostori, matematika šifriranja in fraktali.

Učenci razvijajo prostorsko predstavljivost, poudarek je na izkustvenem učenju vsebin in poglabljanju matematičnih znanj v smereh, ki niso neposredno vezane na njihovo obstoječe matematično znanje.

Vsebina in oblika dela v razredu se prilagaja interesom in sposobnostim učencev. Ocenjevanje znanja je prilagojeno oblikam dela.

LIKOVNO SNOVANJE 3

Traja eno šolsko leto. Predmet dopolnjuje vsebine rednega predmeta likovne umetnosti in je namenjen vsem učencem 9. razreda, ki si želijo več likovnega ustvarjanja in oblikovanja, saj je delo praktično naravnano. Ocenjujejo se likovni izdelki, ki izkazujejo tudi usvojeno teoretično znanje učenca.

Predhodno obiskovanje izbirnih predmetov likovno snovanje 1 oz. likovno snovanje 2 ni potrebno.

NEMŠČINA 3 Traja eno šolsko leto. Pogoj je predhodno obiskovanje izbirnega predmeta nemščina 2. Učenci se naučijo pisati in brati preprosta besedila. Ob temah moje mesto, počitnice in potovanja, moji prijatelji in vzorniki, poklici, moji načrti, mediji se naučijo besedišča ter posameznih slovničnih struktur, kar uporabijo v različnih govornih okoliščinah. Spoznavajo nemško kulturo in kulturno zgodovino. Učenci sodelujejo pri nemški bralni znački.
POSKUSI V KEMIJI Traja eno šolsko leto. Predmet omogoča učencem, da utrdijo, dopolnijo in poglobijo znanja, spretnosti in veščine, ki so jih pridobili pri pouku kemije. Učenci spoznavajo metode varnega eksperimentalnega dela v kemiji, razvijajo eksperimentalne spretnosti in eksperimentalni pristop, ki vključuje: postavljanje hipotez, opazovanje in opisovanje pojavov, preizkušanje, zbiranje in beleženje opažanj ter rezultatov, sposobnost osmišljanja, predstavitve opažanj in rezultatov.
RAČUNALNIŠTVO:
MULTIMEDIJA

Traja eno šolsko leto. Predhodno obiskovanje predmeta računalništvo (urejanje besedil) ni potrebno.

Računalništvo je izbirni predmet, pri katerem se spoznavanje in razumevanje osnovnih zakonitosti računalništva prepleta z metodami neposrednega dela z računalniki, kar odpira učenkam in učencem možnosti, ki so potrebne pri nadaljnjem izobraževanju in vsakdanjem življenju.

Učenci pri predmetu izvajajo več različnih vaj s področja multimedije. Tako spoznajo delo z različnimi napravami in programi, ki so pri takšnem delu potrebni. Učenci obdelujejo slike, izdelajo vizitko, obdelajo video in zvok ter izdelajo predstavitev.

RAČUNALNIŠTVO:
RAČUNALNIŠKA OMREŽJA
Traja eno šolsko leto. Predhodno obiskovanje predmeta računalništvo (urejanje besedil ali multimedija) ni potrebno, je pa priporočljivo predhodno znanje dela z računalnikom. Računalniška omrežja je izbirni predmet, pri katerem bodo učenci spoznali, kaj je internet in kaj nam omogoča, kako naredimo svojo spletno stran in kako jo vstavimo v svetovni splet. Spoznali bodo, kaj je računalniško omrežje in na kakšen način se računalniki med seboj sporazumevajo. Učenci bodo spoznali osnove HTML jezika, postopke izdelave spletne strani, spletne ankete in spletnih kvizov.
RASTLINE IN ČLOVEK

Traja eno šolsko leto in dopolnjuje znanje biologije in naravoslovja.

Pri predmetu učenci spoznavajo pomen rastlin v človekovem življenju, prehrani, slovenskem obredju in umetnosti. Izberejo svojo najljubšo rastlino in izdelajo monografijo o njej. Z obiskom ljubljanske tržnice spoznavajo zdravilne rastline in gojene vrtnine. Seznanijo se z negovanjem in vzdrževanjem okrasnih rastlin ter vzgojo lastnih rastlin. Spoznajo poklic vrtnar, cvetličar, gozdar, agronom …  Navajajo se na samostojno delo z uporabo različnih učnih pripomočkov: ključi za določevanje, strokovna literatura, optične naprave in elektronski viri.

RETORIKA

Traja eno šolsko leto.

Retorika je  nauk o govorništvu, spretnosti govorjenja ali nauk o gostobesednosti. Namen retorike je seznaniti učenke in učence ne le s pojmi prepričevanja in argumentiranja, temveč jih naučiti predvsem samostojnega, smiselnega in kritičnega oblikovanja ter izražanja stališč.

RUŠČINA 3 Traja eno šolsko leto. Pogoj za vključitev je predhodno obiskovanje izbirnega predmeta ruščina 2. Ob temah restavracija, mesto, oblačila, človeška zunanjost, karakter  se naučijo besedišča ter posameznih slovničnih struktur, kar uporabijo v različnih govornih okoliščinah. Spoznavajo rusko kulturo in kulturno zgodovino. Opravijo rusko bralno značko. Sodelujejo z učenci drugih šol.
SODOBNA PRIPRAVA HRANE Traja eno šolsko leto. Predmet nudi učencem možnost, da dopolnjujejo in razširjajo znanje o prehrani, glede na zagotavljanje in ohranjanje zdravja. Pri praktičnem delu spoznavajo načine priprave živil in jedi ter razvijajo individualno ustvarjalnost.
ŠAH 1 Traja eno šolsko leto.  Šah je analitična, strateška, miselna igra, posebno področje kulture in dediščina človeške civilizacije z bogato tradicijo. Je kraljevska igra. Pri predmetu učenci  znanje nadgrajujejo z računalniškim programom Šahovski učitelj in igranjem preko spleta. Poudarek je na šahovskih osnovah.
ŠAH 2 Traja eno šolsko leto, pogoj za obiskovanje predmeta je uspešno dokončan enoletni izbirni predmet šahovske osnove. Poudarek je na šahovskem kombiniranju.
ŠOLSKO NOVINARSTVO Traja eno šolsko leto. Učenci spoznavajo osnovne pojme novinarstva. Pišejo novico, poročilo, reportažo, anketo, intervju, komentar, uvodnik, članek in oceno. Sodelujejo pri šolskem glasilu ali pa izdajo razredni časopis. Opravijo tudi terensko delo, kjer snemajo prispevke. Obiščejo časopisno, radijsko ali televizijsko hišo.

ŠPORT ZA ZDRAVJE

 

 

 

 

 

 

Traja eno šolsko leto.

Predmet je namenjen učencem, ki se radi ukvarjajo s športom.  Namenjen je nadgradnji tistih vsebin športa, s katerimi lahko vplivamo na zdravje in dobro počutje (splošna kondicijska priprava, atletika, nogomet, košarka in odbojka).  Znanje, pridobljeno pri urah športa, se uporablja v igri.

 

(Skupno 185 obiskov, današnjih obiskov 1)