Neobvezni izbirni predmeti

IZBOR NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV ZA ŠOLSKO LETO 2023/2024

 

Neobvezni izbirni predmeti, ki jih bomo izvajali v šolskem letu 2023/2024

 

 1. razred
 • Anleščina

 

 1. razred
 • Nemščina
 • Računalništvo
 • Šport
 • Tehnika
 • Umetnost

 

 1. razred

 

 • Nemščina
 • Računalništvo
 • Šport
 • Tehnika
 • Umetnost

 

 1. razred

 

 • Nemščina
 • Računalništvo
 • Umetnost

 

O neobveznih izbirnih predmetih

Neobvezni izbirni predmeti so namenjeni učencem 1. razreda,  4. do 6. razreda ter v primeru zadostnega števila prijav tudi učencem 7. do 9. razreda.

Izbira neobveznega izbirnega predmeta ni nujna. Za učence, ki izberejo neobvezne izbirne predmete,  je obiskovanje pouka obvezno (vsako odsotnost je potrebno opravičiti), prav tako je ocena neobveznega izbirnega predmeta enakovredna ostalim.

Učenec lahko izbere največ 2 uri neobveznih izbirnih predmetov tedensko.

Vsak izbirni predmet traja 1 uro tedensko razen nemščine, ki traja 2 uri tedensko.

 

Postopek izbire

Opisani postopek velja za učence bodočega 4. do 9. razreda. Starši bodočih prvošolcev bodo o postopku izbire seznanjeni na posebnem roditeljskem sestanku, prav tako zanje ne velja spodnja časovnica. 

2. 2. 2023  bo staršem na roditeljskem sestanku predstavljen postopek izbire neobveznih obveznih izbirnih predmetov.

6. 3. 2023 bo na razredni uri postopek izbire pojasnjen tudi učencem. Nekateri izvajalci jim bodo v okviru pouka natančneje predstavili neobvezni izbirni predmet, ki ga izvajajo.

Od 3. 4. do 14. 4. 2023 bo na portalu eA za starše odprt sklop neobvezni izbirni predmeti. Ko se boste prijavili, se vam bo prikazal okvir, v katerem bo napisano »Neobvezni izbirni predmeti v šolskem letu 2023/2024«.

Po kliku na »Izberi predmete« se vam bodo odprla navodila in seznam vseh predmetov, ki jih bomo  PONUDILI (in ne nujno izvajali) v posameznem razredu.

Izbira neobveznega izbirnega predmeta ni nujna. Za učence, ki izberejo neobvezne izbirne predmete,  je obiskovanje pouka obvezno (vsako odsotnost je potrebno opravičiti), prav tako je ocena neobveznega izbirnega predmeta enakovredna ostalim. Priporočamo, da starši smiselno presodite, koliko dodatnih obremenitev zmore vaš otrok in pri katerem predmetu bo lahko uspešen.

Če želite otroka prijaviti k neobveznemu izbirnemu predmetu, na desni strani označite ta predmet. Učenec lahko izbere največ 2 uri neobveznih izbirnih predmetov tedensko.

Če svojega otroka ne želite prijaviti k neobveznim izbirnim predmetom, označite »Ne bo obiskoval/a nobenega predmeta«.

Nato shranite svojo izbiro.

Prijavnic na izbirne predmete vam ni potrebno tiskati!

Ob koncu postopka (22. 5. 2023) bomo v šoli natisnili obrazce s končno izbiro, vaši otroci pa jih bodo prinesli domov v podpis v dveh izvodih. En izvod bo moral otrok vrniti šoli, drug izvod bo ostal vam.

 

PONUDBA NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV ZA ŠOLSKO LETO 2023/2024 Z OPISI

Predmet Razred

Trajanje predmeta, pogoji za obiskovanje predmeta in vsebina predmeta

 

Angleščina 1.

Pouk se izvaja po pouku obveznih predmetov, po 2 uri tedensko.

V pouk je vključenih veliko gibalnih in igralnih dejavnosti, ki pripomorejo k lažjemu usvajanju in pomnjenju. Dejavnosti se pogosto menjajo in so prilagojene starostni stopnji učencev (poudarek je na razvoju poslušanja in govora).

Učenci se učijo ob pomoči pesmic, rim, izštevank, didaktičnih iger, preprostih zgodbic, igre vlog z lutkami, spletnih posnetkov … Pri učenju se uporablja veliko konkretnega materiala in slikovnega gradiva.

Nekatere teme, ki se obravnavajo: pozdravi, predstavim se, navodila, živali, družina, barve, števila, velikostni odnosi, deli telesa, vreme, oblačila, prazniki …

 

Nemščina 4., 5., 6.

Traja eno šolsko leto.

Nemščina kot drugi tuji jezik se izvaja dve uri na teden. Učenec mora izbrani predmet redno obiskovati do zaključka šolskega leta. V naslednjem šolskem letu se lahko odloči za nadaljevanje učenja.

Nemščina v učencih spodbuja medkulturno ozaveščenost, hkrati pa zavedanje o lastni domovini. Na začetni stopnji se učenci učijo celostno, po načelih zgodnjega učenja. Učenje jezika je tako prepleteno z igro in s konkretnimi situacijami oz. pripomočki. Vsebine so primerne njihovi starosti in se večkrat povežejo z vsebinami drugih predmetov, poudarek pa je na sporazumevalnih zmožnostih. Ob koncu učenci razumejo preprosta poimenovanja, opise, sporočila; tvorijo preprosta vprašanja in odgovore, se predstavijo, zapojejo pesem ali izštevanko. Učenci sodelujejo pri nemški bralni znački.

 

Nemščina 7., 8., 9.

Traja eno šolsko leto.

Nemščina kot drugi tuji jezik se izvaja dve uri na teden. Učenec mora izbrani predmet redno obiskovati do zaključka šolskega leta. V naslednjem šolskem letu se lahko odloči za nadaljevanje učenja.

Pouk temelji na razvijanju sporazumevalnih zmožnostih v vsakdanjih okoliščinah.

Ob koncu učenci:

 • usvojijo osnovno besedišče za tvorjenje preprostih dialogov,
 • razumejo kratka in preprosta navodila, opise,  predstavijo sebe in svojo družino ter prijatelje, se znajo opravičiti, zahvaliti, naštejejo in opišejo domače živali, stanovanjsko opremo,
 • v vsakdanjih besedilih, kot so oglas, jedilnik, urnik, spored, poiščejo določene informacije ipd.
 • Učenje jezika poteka s pomočjo različnih aktivnosti, kot so didaktične igre, simulacije, igre vlog, projekti in delo s sodobnimi mediji. Učenci sodelujejo pri nemški bralni znački.

 

Umetnost 4., 5., 6.

Traja eno šolsko leto.

Pouk se izvaja eno uro na teden in je projektno zasnovan, saj učitelj v sodelovanju z učenci vsako leto na novo izbere tematiko in vsebine za uresničevanje ciljev predmeta s področja likovne ustvarjalnosti in gledališke dejavnosti.

Predmet je primeren za vse, ki se radi likovno izražajo in uživajo v praktičnem ustvarjanju iz različnih materialov in v različnih tehnikah. Učenci bodo pri predmetu risali, slikali in kiparili, spoznali umetniško grafiko in se preizkusili v vlogi arhitektov in lutkarjev. Spoznali bodo tudi zakonitosti lutkovnega gledališča in izdelovali različne lutke, scenske elemente in zaigrali improvizirano lutkovno predstavo.

Učenci s teoretičnim in praktičnim učenjem pridobijo elementarne izkušnje skozi zvrsti likovne in gledališke umetnosti, z ustvarjalnim izražanjem pa gradijo odnos do umetnosti in okolja in pri tem osebnostno rastejo. Ocenjuje se praktično delo, pri katerem nastanejo izdelki, ki izkazujejo tudi usvojeno teoretično znanje. Tovrstno izobraževanje učenci lahko nadaljujejo še v 5. in 6. razredu.

 


Računalništvo  
4., 5. in 6.

Traja eno šolsko leto.

Računalništvo se izvaja eno uro na teden. Učenec mora izbrani predmet redno obiskovati do zaključka šolskega leta. V naslednjem šolskem letu se lahko odloči za nadaljevanje obiskovanja tega predmeta.

Predmet ne temelji na spoznavanju dela s posameznimi programi, temveč učence seznanja s temeljnimi računalniškimi koncepti in procesi. Učenci se pri računalništvu seznanjajo s tehnikami in metodami reševanja problemov, razvijajo algoritmičen način razmišljanja, spoznavajo omejitve računalnikov ter njihov vpliv na družbo. Način dela pri predmetu spodbuja ustvarjalnost, sodelovanje in poseben način razmišljanja ter delovanja.

Šport 4. in 5.

Traja eno šolsko leto.

Namen tega programa je nadgradnja vsebin rednih ur športa in spoznavanje novih, ki so z vidika športno-rekreativnih učinkov pomembne za kakovostno preživljanje prostega časa v vseh življenjskih obdobjih.

Pouk bo potekal enkrat na teden z naslednjimi vsebinami: razvoj splošne vzdržljivosti (tek, aerobika …); razvoj koordinacije gibanja (ples, hokejske igre, igre z loparji, žogarije, cirkuške spretnosti, ravnotežne spretnosti, zadevanje tarč …); razvoj različnih pojavnih oblik moči (akrobatika, skoki, plezanje, borilni športi). Učenci bodo ob usvajanju različnih športnih znanj spoznali pomen redne športne vadbe za zdravje in dobro počutje, oblikovali skladno postavo in lepo držo, razvijali vztrajnost in medsebojno sodelovanje. Telesno pripravljenost bodo spremljali tudi z meritvami.

 

Tehnika 4. in 5. TEHNIKA V 4. in 5. razred

Pri predmetu bomo izdelovali različne izdelke iz papirja, umetnih mas lesa in kovin. Učenci bodo preizkusili tudi program za risanje Qcad.

Material bo po potrebi učitelj kupoval sproti in ga bodo starši plačali po položnici, predvidoma v dveh obrokih.

 

 

Učenci lahko vsako leto izberejo drug predmet, lahko pa svoje znanje pri istem neobveznem izbirnem predmetu nadgrajujejo in poglabljajo (torej ga izberejo večkrat).

Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole določa  največje možno število skupin neobveznih izbirnih predmetov, ki jih šola v posameznem šolskem letu lahko izvaja.

 

(Skupno 602 obiskov, današnjih obiskov 1)