OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

IZBOR OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022

 

V šolskem letu 2021/2022 bomo izvajali naslednje izbirne predmete:

 

a) v 7. razredu

Filmska vzgoja

Izbrani šport nogomet

Likovno snovanje 1

Nemščina 1

Obdelava gradiv les

Rastline in človek

Ruščina 1

Sodobna priprava hrane

Šahovske osnove

Šolsko novinarstvo

Šport za sprostitev

Urejanje besedil

 

b) v 8. razredu

Elektrotehnika

Filmska vzgoja: filmski žanri

Likovno snovanje 2

Matematična delavnica 8

Multimedija

Nemščina 2

Rastline in človek

Ruščina 2

Sodobna priprava hrane

Šahovske osnove

Šahovske kombinacije

Šolsko novinarstvo

Šport za zdravje

Urejanje besedil

 

c) v 9. razredu

Elektrotehnika

Likovno snovanje

Multimedija

Nemščina 3

Računalniška omrežja

Rastline in človek

Retorika

Ruščina 3

Sodobna priprava hrane

Šahovske osnove

Šahovske kombinacije

Šolsko novinarstvo

Šport za zdravje

 

O OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETIH

Obvezni izbirni predmeti so namenjeni učencem 7. do 9. razreda.

Učenci jih morajo izbrati (izjema: uveljavljanje javnoveljavne glasbene šole).

Vsak učenec izbere 2 uri izbirnih predmetov, lahko tudi 3, če starši s tem soglašajo.

Vsak izbirni predmet traja 1 uro tedensko razen nemščine in ruščine, ki trajata 2 uri tedensko.

Obvezni izbirni predmeti se ocenjujejo.  Učenec lahko napreduje le, če ima pozitivne zaključne ocene pri vseh predmetih, tudi pri izbirnih.

Istega predmeta učenec ne sme izbrati večkrat.

Obstajajo t. i. triletni predmeti (npr. nemščina 1, nemščina 2, nemščina 3), za katere je smiselno (ne pa obvezno), da jih učenec obiskuje več let.

Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole določa (glede na skupno število učencev 7., 8. in 9. razreda določeno) največje možno število skupin obveznih izbirnih predmetov, ki jih šola v posameznem šolskem letu lahko izvaja. Šola mora ponuditi pouk tujega jezika, nekonfesionalni pouk o verstvih in etiki ter pouk retorike. Ostala ponudba izbirnih predmetov je v pristojnosti šole.

 

POSTOPEK IZBIRE

Od 9. 2. do 19. 2. 2021 bo na portalu eA za starše odprt sklop izbirni predmeti. Ko se boste prijavili, se vam bo prikazal okvir, v katerem bo napisano »Izbirni predmeti v šolskem letu 2021/2022«.

Po kliku na »Izberi predmete« se vam bodo odprla navodila in seznam vseh predmetov, ki jih bomo  PONUDILI (in ne nujno izvajali) v posameznem razredu.

Po pogovoru z vašim otrokom boste ponujene predmete razvrščali. Na vrhu seznama morajo biti zapisani tisti predmeti, ki bi jih vaš otrok NAJRAJE obiskoval (zapisanih naj bo vsaj 6 predmetov).

Učenec lahko izbere 2 uri OBVEZNIH izbirnih predmetov tedensko, s soglasjem staršev pa tudi 3. Vsi predmeti so 1-urni, nemščina in ruščina pa sta 2-urni. Če se strinjate, da bo vaš otrok obiskoval 3 ure obveznih izbirnih predmetov, morate to odkljukati na desni strani obrazca.

Otrok, ki hodi v javno veljavno glasbeno šolo, je lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. V kolikor želite uveljavljati obiskovanje javno veljavne glasbene šole, to označite na desni strani obrazca.

Učenci, ki želijo uveljavljati obiskovanje glasbene šole, naj natisnejo obrazec, ki ga bo morala izpolniti glasbena šola. Učenec ga mora vrniti do 15. septembra 2021.

Prijavnic na izbirne predmete vam ni potrebno tiskati!

Ob zaključku postopka bomo na podlagi prijav videli, katere predmete bomo v prihodnjem šolskem letu izvajali in katerih ne. Če bo vaš otrok izbral predmet, ki ga ne bomo izvajali, mu bomo določili naslednji predmet, ki ga želi obiskovati.

Ob koncu postopka bomo v šoli natisnili obrazce s končno izbiro, vaši otroci pa jih bodo prinesli domov v podpis.

 

PONUDBA OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022 Z OPISI

7. razred

Predmet Trajanje predmeta, pogoji za obiskovanje predmeta in vsebina predmeta
FILMSKA VZGOJA: KAJ JE FILM

Traja eno šolsko leto.

Učenci gledajo animirane filme in po ogledu o njih razpravljajo ter poglobijo doživljanje filma v strnjeni interpretaciji, spoznajo temeljne vrste filma in žanre, poznajo predstavnike filmske umetnosti, poiščejo povezave z drugimi predmetnimi področji, izdelajo kratke animirane filme idr.

IZBRANI ŠPORT:

NOGOMET

Traja eno šolsko leto.

Predmet predstavlja nadgradnjo tehničnega in taktičnega znanja pouka športa ter uporabo le-tega v igri.

LIKOVNO SNOVANJE 1 Traja eno šolsko leto, dopolnjuje vsebine rednega predmeta likovne umetnosti in je namenjen vsem učencem 7. razreda, ki si želijo več likovnega ustvarjanja in oblikovanja, saj je delo praktično naravnano. Ocenjujejo se likovni izdelki, ki izkazujejo tudi usvojeno teoretično znanje učenca. Tovrstno likovno izobraževanje lahko nadaljujejo še v 8. in ali 9. razredu (LS 2 in LS 3).
MATEMATIČNA DELAVNICA 7 Traja eno šolsko leto. Učenci na zanimiv način uporabljajo in poglabljajo znanja, ki jih obravnavajo pri matematiki. Spoznajo tudi nekatere nove vsebine, kot npr. logiko, štetja, nenavadna računanja, tlakovanja. Način dela je zelo dinamičen. Pogosto je praktično delo, pri katerem nastanejo zanimivi izdelki, in medpredmetno povezovanje z likovno umetnostjo ter zgodovino. Predmet je namenjen učencem različnih sposobnosti.
NEMŠČINA 1

Traja eno šolsko leto in se nadaljuje z NI 2 in NI 3.

Učenci se naučijo pisati in brati preprosta besedila. Ob temah jaz, moj dom in družina, države in jeziki, števila, barve, živali, ura, šola se naučijo besedišča ter posameznih slovničnih struktur, kar uporabijo v različnih govornih okoliščinah. Spoznavajo nemško kulturo in kulturno zgodovino. Učenci sodelujejo pri nemški bralni znački.

OBDELAVA GRADIV: LES

Traja eno šolsko leto. Učenci 7. razreda pri predmetu izdelujejo različne izdelke iz lesa. Utrdijo in nadgradijo znanje iz tehničnega risanja in risanja z računalniškim programom Qcad. Učenci bodo poleg ocene izdelka s tehnično dokumentacijo dobijo tudi oceno iz poznavanja vrst lesa in lesnih polizdelkov, orodij in postopkov.

https://www.youtube.com/watch?v=yXdIwHuTf_M

RAČUNALNIŠTVO

UREJANJE BESEDIL

Traja eno šolsko leto.

Računalniška in digitalna pismenost je v 21. stoletju ena izmed ključnih kompetenc. Učenci spoznajo računalnik. Najprej se seznanijo z razvojem računalnika, nato zgradbo, delovanjem in uporabo računalnika. Sledi praktični del, in sicer urejanje besedila z urejevalnikom besedil Microsoft Word. Učenci se naučijo shranjevanja, kopiranja, oblikovanja, dodajanja slik, grafikonov, tabel, nastavitve samodejnega kazala … Naučijo se poiskati podatke na spletu in jih prenesti v Microsoft Word.

Izdelajo seminarsko nalogo z določeno vsebino in jo predstavijo sošolcem in sošolkam. Naučili se, kako v Power Pointu animirati predmete (izdelava lastne igrice) in pripraviti dobro predstavitev.

Naučijo se uporabljati elektronsko pošto in spoznajo osnove varnosti in etike na internetu. Ves čas se  uporablja spletna učilnica. Učenci tako pridobijo osnovna znanja, ki so potrebna za uporabo računalnika, ob tem pa se naučijo izdelati seminarsko nalogo, kar je nujno potrebno znanje pri nadaljnjem šolanju. Ob koncu se naučijo nekaj osnov programiranja. Učenci pridobijo ocene na različne načine (teoretični del – ob pomoči računalnika, z oddajanjem tedenskih kratkih nalog, z izdelavo seminarskih nalog).

RASTLINE IN ČLOVEK

Traja eno šolsko leto in dopolnjuje znanje BIO in NAR.

Pri predmetu učenci spoznavajo pomen rastlin v človekovem življenju, prehrani, slovenskem obredju in umetnosti. Izberejo svojo najljubšo rastlino in izdelajo monografijo o njej. Z obiskom ljubljanske tržnice spoznavajo zdravilne rastline in gojene vrtnine. Seznanijo se z negovanjem in vzdrževanjem okrasnih rastlin ter vzgojo lastnih rastlin. Spoznajo poklic vrtnar, cvetličar, gozdar, agronom …  Navajajo se na samostojno delo z uporabo različnih učnih pripomočkov: ključi za določevanje, strokovna literatura, optične naprave in elektronski viri.

RUŠČINA 1 Traja eno šolsko leto in se nadaljuje z RI 2 in RI 3. Učenci se naučijo pisati cirilico in brati preprosta besedila. Ob temah šola, čas, števila, družina, poklici se naučijo besedišča ter posameznih slovničnih struktur, kar uporabijo v različnih govornih okoliščinah. Spoznavajo rusko kulturo in kulturno zgodovino. Opravijo rusko bralno značko. Sodelujejo z učenci drugih šol.
SODOBNA PRIPRAVA HRANE Traja eno šolsko leto. Predmet nudi učencem možnost, da dopolnjujejo in razširjajo znanje o prehrani, glede na zagotavljanje in ohranjanje zdravja. Pri praktičnem delu spoznavajo načine priprave živil in jedi ter razvijajo individualno ustvarjalnost.
ŠAH-1 Traja eno šolsko leto in se nadaljuje s ŠAH 2  in ŠAH 3.    Šah je analitična, strateška, miselna igra, posebno področje kulture in dediščina človeške civilizacije z bogato tradicijo. Je kraljevska igra. Pri predmetu učenci znanje nadgrajujejo z računalniškim programom Šahovski učitelj in igranjem preko spleta. Poudarek je na šahovskih osnovah.
ŠOLSKO NOVINARSTVO Traja eno šolsko leto. Učenci spoznavajo osnovne pojme novinarstva. Pišejo novico, poročilo, reportažo, anketo, intervju, komentar, uvodnik, članek in oceno. Sodelujejo pri šolskem glasilu ali pa izdajo razredni časopis. Opišejo šego ali navado iz svojega kraja in jo predstavijo. Obiščejo časopisno, radijsko ali televizijsko hišo.
ŠPORT ZA SPROSTITEV Traja eno šolsko leto. Predmet je namenjen učencem, ki se radi ukvarjajo s športom. Učenci spoznavajo športe, pri predmetu se poudari razvedrilni in sprostilni značaj športa. Program vključuje športne zvrsti iz osnovnega programa (aerobika, tek in pohodništvo) in druge športe (namizni tenis, badminton in hokej).
VERSTVA IN ETIKA 1

Traja eno šolsko leto in se nadaljuje z VE 2 in VE 3.

Izbirni predmet nudi učencem možnost, da razširijo/dopolnijo, diferencirajo in problematizirajo znanje, ki ga o verstvih in etiki dobijo pri predmetu DKE in je namenjen vsem učencem 7. razreda. V 7. razredu se obravnavajo temeljni pojmi o nastanku religij in svet velikih svetovnih religij (krščanstvo, islam, budizem, hinduizem, judovstvo), ki nas obdajajo.

8. razred

Predmet Trajanje predmeta, pogoji za obiskovanje predmeta in vsebina predmeta
ELEKTROTEHNIKA

Traja eno šolsko leto.

Elektrotehnika je tehnični izbirni predmet, pri katerem so v ospredju proizvodnja, prenos in poraba električne energije. Govora bo o pridobivanju električne energije s klasičnimi in alternativnimi viri. Učenci se preizkusijo v izdelavi različnih električnih porabnikov. Naredijo projekt: električne instalacije v stanovanjski hiši. Ocenjujejo vpliv elektrotehnike na človeka in okolje. Pridobljeno znanje učenci povežejo z drugimi naravoslovno-tehničnimi vsebinami.

FILMSKA VZGOJA: FILMSKI ŽANRI

Traja eno šolsko leto.

Učenci gledajo slovenske in tuje igrane filme in po ogledu o njih razpravljajo ter poglobijo doživljanje filma v strnjeni interpretaciji, spoznajo temeljne vrste filma in žanre, spoznajo osnovne filmske izrazne elemente, poznajo predstavnike filmske umetnosti, poiščejo povezave z drugimi predmetnimi področji, izdelajo kratke igrane filme idr.

MATEMATIČNA DELAVNICA 8

Traja eno šolsko leto. Vsebina predmeta po sklopih je: zgodovina matematike, drugačna geometrija, miselne igre, zanimivi miselni postopki in geometrija s prepogibanjem papirja.

Pouk je načrtovan kot samostojno ali skupinsko raziskovanje, bistveno je aktivno pridobivanje izkušenj.  Pogosto je praktično delo, pri katerem nastanejo zanimivi izdelki, in medpredmetno povezovanje z likovno umetnostjo ter zgodovino.

Predmet je namenjen učencem različnih matematičnih sposobnosti.

LIKOVNO SNOVANJE 2

Traja eno šolsko leto in dopolnjuje vsebine rednega predmeta likovne umetnosti. Namenjen je vsem učencem 8. razreda, ki si želijo več likovnega ustvarjanja in oblikovanja, saj je delo praktično naravnano. Ocenjujejo se likovni izdelki, ki izkazujejo tudi usvojeno teoretično znanje učenca.

Predhodno obiskovanje LS 1 ni potrebno, lahko pa tovrstno likovno izobraževanje  nadaljujejo še v 9. razredu (LS 3).

NEMŠČINA 2 Traja eno šolsko leto. Pogoj je predhodno obiskovanje NI 1. Nadaljuje se z NI 3. Učenci se naučijo pisati in brati preprosta besedila. Ob temah nakupovanje, hrana, moda, prosti čas, šport, vreme, človeško telo in zdravje se naučijo besedišča ter posameznih slovničnih struktur, kar uporabijo v različnih govornih okoliščinah. Spoznavajo nemško kulturo in kulturno zgodovino. Učenci sodelujejo pri nemški bralni znački.
RAČUNALNIŠTVO: MULTIMEDIJA

Traja eno šolsko leto.

Računalništvo je izbirni predmet, pri katerem se spoznavanje in razumevanje osnovnih zakonitosti računalništva prepleta z metodami neposrednega dela z računalniki, kar odpira učenkam in učencem možnosti, ki so potrebne pri nadaljnjem izobraževanju in vsakdanjem življenju.

Učenci pri predmetu izvajajo več različnih vaj s področja multimedije. Tako spoznajo delo z različnimi napravami in programi, ki so pri takšnem delu potrebni. Učenci obdelujejo slike, izdelajo vizitko, obdelajo video, obdelujejo zvok in izdelajo predstavitev.

RAČUNALNIŠTVO: UREJANJE BESEDIL

Traja eno šolsko leto.

Računalniška in digitalna pismenost je v 21. stoletju ena izmed ključnih kompetenc. Učenci spoznajo računalnik. Najprej se seznanijo z razvojem računalnika, nato zgradbo, delovanjem in uporabo računalnika. Sledi praktični del, in sicer urejanje besedila z urejevalnikom besedil Microsoft Word. Učenci se naučijo shranjevanja, kopiranja, oblikovanja, dodajanja slik, grafikonov, tabel, nastavitve samodejnega kazala … Naučijo se poiskati podatke na spletu in jih prenesti v Microsoft Word.

Izdelajo seminarsko nalogo z določeno vsebino in jo predstavijo sošolcem in sošolkam. Naučili se, kako v Power Pointu animirati predmete (izdelava lastne igrice) in pripraviti dobro predstavitev.

Naučijo se uporabljati elektronsko pošto in spoznajo osnove varnosti in etike na internetu. Ves čas se  uporablja spletna učilnica. Učenci tako pridobijo osnovna znanja, ki so potrebna za uporabo računalnika, ob tem pa se naučijo izdelati seminarsko nalogo, kar je nujno potrebno znanje pri nadaljnjem šolanju. Ob koncu se naučijo nekaj osnov programiranja. Učenci pridobijo ocene na različne načine (teoretični del – ob pomoči računalnika, z oddajanjem tedenskih kratkih nalog, z izdelavo seminarskih nalog).

RASTLINE IN ČLOVEK

Traja eno šolsko leto in dopolnjuje znanje BIO in NAR.

Pri predmetu učenci spoznavajo pomen rastlin v človekovem življenju, prehrani, slovenskem obredju in umetnosti. Izberejo svojo najljubšo rastlino in izdelajo monografijo o njej. Z obiskom ljubljanske tržnice spoznavajo zdravilne rastline in gojene vrtnine. Seznanijo se z negovanjem in vzdrževanjem okrasnih rastlin ter vzgojo lastnih rastlin. Spoznajo poklic vrtnar, cvetličar, gozdar, agronom …  Navajajo se na samostojno delo z uporabo različnih učnih pripomočkov: ključi za določevanje, strokovna literatura, optične naprave in elektronski viri.

RUŠČINA 2 Traja eno šolsko leto. Pogoj je predhodno obiskovanje  RI 1. Nadaljuje se z RI 3.  Ob temah države, živali, prosti čas, šport, hrana se naučijo besedišča ter posameznih slovničnih struktur, kar uporabijo v različnih govornih okoliščinah. Spoznavajo rusko kulturo in kulturno zgodovino. Opravijo rusko bralno značko. Sodelujejo z učenci drugih šol.
SODOBNA PRIPRAVA HRANE Traja eno šolsko leto. Predmet nudi učencem možnost, da dopolnjujejo in razširjajo znanje o prehrani, glede na zagotavljanje in ohranjanje zdravja. Pri praktičnem delu spoznavajo načine priprave živil in jedi ter razvijajo individualno ustvarjalnost.
ŠAH 1 

Traja eno šolsko leto in se nadaljuje s ŠAH 2.

Šah je analitična, strateška, miselna igra, posebno področje kulture in dediščina človeške civilizacije z bogato tradicijo. Je kraljevska igra. Pri predmetu učenci  znanje nadgrajujejo z računalniškim programom Šahovski učitelj in igranjem preko spleta. Poudarek je na šahovskih osnovah.

ŠAH 2 Traja eno šolsko leto, pogoj za obiskovanje predmeta je uspešno dokončan enoletni program ŠAH 1. Poudarek je na šahovskem kombiniranju.
ŠOLSKO NOVINARSTVO Traja eno šolsko leto. Učenci spoznavajo osnovne pojme novinarstva. Pišejo novico, poročilo, reportažo, anketo, intervju, komentar, uvodnik, članek in oceno. Sodelujejo pri šolskem glasilu ali pa izdajo razredni časopis. Opišejo šego ali navado iz svojega kraja in jo predstavijo. Obiščejo časopisno, radijsko ali televizijsko hišo.

ŠPORT ZA ZDRAVJE

 

Traja eno šolsko leto.

Predmet je namenjen učencem, ki se radi ukvarjajo s športom. Namenjen  je nadgradnji tistih vsebin športa, s katerimi je mogoče vplivati na zdravje in dobro počutje (splošna kondicijska priprava, atletika, nogomet, košarka in odbojka).  Znanje, pridobljeno pri urah športa, se uporablja v igri.

 

9. razred

Predmet Trajanje predmeta, pogoji za obiskovanje predmeta in vsebina predmeta
ELEKTROTEHNIKA

Traja eno šolsko leto.

Elektrotehnika je tehnični izbirni predmet, pri katerem so v ospredju proizvodnja, prenos in poraba električne energije. Govora bo o pridobivanju električne energije s klasičnimi in alternativnimi viri. Učenci se preizkusijo v izdelavi različnih električnih porabnikov. Naredijo projekt: električne instalacije v stanovanjski hiši. Ocenjujejo vpliv elektrotehnike na človeka in okolje. Pridobljeno znanje učenci povežejo z drugimi naravoslovno-tehničnimi vsebinami.

FILMSKA VZGOJA: FILM IN DRUŽBA

Traja eno šolsko leto.

Učenci gledajo filme in po ogledu o njih razpravljajo ter poglobijo doživljanje filma v strnjeni interpretaciji, spoznavajo in razčlenjujejo načine sprejemanja filma, raziščejo možnosti povezovanja filma z drugimi predmetnimi področji, razumejo družbeni vidik filmske ustvarjalnosti in presojajo načine filmske obravnave pereče tematike. Spoznajo osnove dokumentarnega filma, odkrivajo razlike med dokumentarnim in igranim filmov, izdelajo kratke dokumentarne filme idr.

GENETIKA Traja eno šolsko leto in dopolnjuje znanje BIO 9. Učenci pri predmetu razširijo znanje o zgradbi celic, pomenu celičnega jedra, zgradbi in pomenu nukleinskih kislin, znajo izolirati molekulo DNA iz zelenjave, spoznajo dedovanje pri človeku in prenašanje lastnosti iz roda v rod, izdelajo rodovnik svoje družine, spoznajo spolno vezane lastnosti, razlikujejo med enojajčnimi in dvojajčnimi dvojčki, spoznajo pomen genetike v vsakdanjem življenju. Pri urah se navajajo na samostojno delo z uporabo različnih učnih pripomočkov: laboratorijski pribor, mikroskop, strokovna literatura in elektronski viri.
MATEMATIČNA DELAVNICA 9

Traja eno šolsko leto.

Vsebina predmeta po sklopih: Diofantske enačbe in aritmetične uganke, telesa in prostori, matematika šifriranja in fraktali.

Učenci razvijajo prostorsko predstavljivost, poudarek je na izkustvenem učenju vsebin in poglabljanju matematičnih znanj v smereh, ki niso neposredno vezane na njihovo obstoječe matematično znanje.

Vsebina in oblika dela v razredu se prilagaja interesom in sposobnostim učencev. Ocenjevanje znanja je prilagojeno oblikam dela.

LIKOVNO SNOVANJE 3

Traja eno šolsko leto. Predmet dopolnjuje vsebine rednega predmeta likovne umetnosti in je namenjen vsem učencem 9. razreda, ki si želijo več likovnega ustvarjanja in oblikovanja, saj je delo praktično naravnano. Ocenjujejo se likovni izdelki, ki izkazujejo tudi usvojeno teoretično znanje učenca.

Prehodno obiskovanje LS 1 in LS 2 ni potrebno.

NEMŠČINA 3 Traja eno šolsko leto. Pogoj je predhodno obiskovanje NI 2. Učenci se naučijo pisati in brati preprosta besedila. Ob temah moje mesto, počitnice in potovanja, moji prijatelji in vzorniki, poklici, moji načrti, mediji se naučijo besedišča ter posameznih slovničnih struktur, kar uporabijo v različnih govornih okoliščinah. Spoznavajo nemško kulturo in kulturno zgodovino. Učenci sodelujejo pri nemški bralni znački.
POSKUSI V KEMIJI Traja eno šolsko leto. Predmet omogoča učencem, da utrdijo, dopolnijo in poglobijo znanja, spretnosti in veščine, ki so jih pridobili pri pouku kemije. Učenci spoznavajo metode varnega eksperimentalnega dela v kemiji, razvijajo eksperimentalne spretnosti in eksperimentalni pristop, ki vključuje: postavljanje hipotez, opazovanje in opisovanje pojavov, preizkušanje, zbiranje in beleženje opažanj ter rezultatov, sposobnost osmišljanja, predstavitve opažanj in rezultatov.
RAČUNALNIŠTVO:
MULTIMEDIJA

Traja eno šolsko leto. Predhodno obiskovanje predmeta računalništvo (urejanje besedil) ni potrebno. Računalništvo je izbirni predmet, pri katerem se spoznavanje in razumevanje osnovnih zakonitosti računalništva prepleta z metodami neposrednega dela z računalniki, kar odpira učenkam in učencem možnosti, ki so potrebne pri nadaljnjem izobraževanju in vsakdanjem življenju.

Učenci pri predmetu izvajajo več različnih vaj s področja multimedije. Tako spoznajo delo z različnimi napravami in programi, ki so pri takšnem delu potrebni. Učenci obdelujejo slike, izdelajo vizitko, obdelajo video, obdelujejo zvok in izdelajo predstavitev.

RAČUNALNIŠTVO:
RAČUNALNIŠKA OMREŽJA

Traja eno šolsko leto. Predhodno obiskovanje predmeta računalništvo (urejanje besedil ali multimedija) ni potrebno. Računalniška omrežja je izbirni predmet, pri katerem učenci spoznajo osnove računalništva ob neposrednem delu z računalnikom. Učenci pridobijo temeljna znanja računalniške pismenosti, ki so potrebna pri nadaljnjem izobraževanju in v vsakdanjem življenju.

Predmet obsega tematiko:

  • osnove in zgradba računalniških omrežij,
  • kaj je internet, IP, domena, strežnik, vozlišče, ipd.,
  • selektivno iskanje in kritično ovrednotenje informacij na internetu (slike, besedilo, video, zvok …),
  • Excel,
  • programski jezik HTML – osnovni ukazi,
  • izdelava spletne strani (Arnes splet, AAI prijava),
  • samostojna izdelava projektne naloge.
RASTLINE IN ČLOVEK

Traja eno šolsko leto in dopolnjuje znanje BIO in NAR.

Pri predmetu učenci spoznavajo pomen rastlin v človekovem življenju, prehrani, slovenskem obredju in umetnosti. Izberejo svojo najljubšo rastlino in izdelajo monografijo o njej. Z obiskom ljubljanske tržnice spoznavajo zdravilne rastline in gojene vrtnine. Seznanijo se z negovanjem in vzdrževanjem okrasnih rastlin ter vzgojo lastnih rastlin. Spoznajo poklic vrtnar, cvetličar, gozdar, agronom …  Navajajo se na samostojno delo z uporabo različnih učnih pripomočkov: ključi za določevanje, strokovna literatura, optične naprave in elektronski viri.

RETORIKA

Traja eno šolsko leto.

Retorika je  nauk o govorništvu, spretnosti govorjenja ali nauk o gostobesednosti. Namen retorike je seznaniti učenke in učence ne le s pojmi prepričevanja in argumentiranja, temveč naučiti predvsem samostojnega, smiselnega in kritičnega oblikovanja ter izražanja stališč.

RUŠČINA 3 Traja eno šolsko leto. Pogoj je predhodno obiskovanje RI 2. Ob temah restavracija, mesto, oblačila, človeška zunanjost, karakter  se naučijo besedišča ter posameznih slovničnih struktur, kar uporabijo v različnih govornih okoliščinah. Spoznavajo rusko kulturo in kulturno zgodovino. Opravijo rusko bralno značko. Sodelujejo z učenci drugih šol.
SODOBNA PRIPRAVA HRANE

Traja eno šolsko leto.

Predmet nudi učencem možnost, da dopolnjujejo in razširjajo znanje o prehrani, glede na zagotavljanje in ohranjanje zdravja. Pri praktičnem delu spoznavajo načine priprave živil in jedi ter razvijajo individualno ustvarjalnost.

ŠAH 1

Traja eno šolsko leto.

Šah je analitična, strateška, miselna igra, posebno področje kulture in dediščina človeške civilizacije z bogato tradicijo. Je kraljevska igra. Pri predmetu učenci  znanje nadgrajujejo z računalniškim programom Šahovski učitelj in igranjem preko spleta. Poudarek je na šahovskih osnovah.

ŠAH 2 Traja eno šolsko leto, pogoj za obiskovanje predmeta je uspešno dokončan enoletni program ŠAH-1. Poudarek je na šahovskem kombiniranju.
ŠOLSKO NOVINARSTVO Traja eno šolsko leto. Učenci spoznavajo osnovne pojme novinarstva. Pišejo novico, poročilo, reportažo, anketo, intervju, komentar, uvodnik, članek in oceno. Sodelujejo pri šolskem glasilu ali pa izdajo razredni časopis. Opišejo šego ali navado iz svojega kraja in jo predstavijo. Obiščejo časopisno, radijsko ali televizijsko hišo.

ŠPORT ZA ZDRAVJE

 

 

 

 

 

 

Traja eno šolsko leto.

Predmet je namenjen učencem, ki se radi ukvarjajo s športom.  Predmet je namenjen nadgradnji tistih vsebin športa, s katerimi lahko vplivamo na zdravje in dobro počutje (splošna kondicijska priprava, atletika, nogomet, košarka in odbojka).  Znanje, pridobljeno pri urah športa, se uporablja v igri.